TPM

TPM je kompaktní rozváděč vysokého napětí prstencového typu (RMU - Ring Main Unit) v izolaci plynu SF6 pro interiérové použití.

Technický popis

Rozdzielnica TPM

Kompaktní rozváděč vysokého napětí prstencového typu (RMU - Ring Main Unit) v izolaci plynu SF6 pro interiérové použití. Je určena k napájení a rozvodu elektrické energie v radiálních a kruhových městských sítích, v průmyslu a všude tam, kde jsou velmi žádoucí malé rozměry rozváděčů při zachování náročných technických parametrů.

Charakteristika a vybavení

CHARAKTERISTIKA

 • miniaturní rozměry rozváděče při zachování vysokých technických parametrů,
 • velmi vysoká úroveň bezpečnosti, včetně ochrany proti oblouku - potvrzeno příslušnými certifikáty,
 • možnost konfigurace rozváděče z řady polí pro různé účely: Přívodní pole, transformátorové, vypínačové, měřicí, kabelové,
 • možnost snadného rozšíření rozváděče o další sestavy (to je třeba vzít v úvahu při objednávce) - každá sestava může být vyrobena jako rozšířitelná,
 • možnost přizpůsobení rozváděče spolupráci se systémy dálkového ovládání a měření, například spolupráci se sítěmi typu SmartGrid.
 • rychlý uzemňovač, který uzemňuje pojistkovou vložku na obou stranách v transformátorovém poli,
 • nádrž s plynem SF6 je vyrobena z nerezové oceli, spojovaná svařováním, a její konstrukce zajišťuje bezpečnost obsluhy a životního prostředí a těsnost po celou dobu provozu rozváděče,
 • výrobce má schopnost recyklovat použité rozváděče a bezpečně odebírat plyn SF6 z jejich nádrží.

VYBAVENÍ

 • odpínač vybavený systémem pro zhášení oblouku, který v kombinaci s velmi rychlým mechanismem pro zajištění mžikového uzavření odpínače zajišťuje bezpečné a rychlé vypnutí,
 • vakuový vypínač 630A a odpojovač s uzemňovačem v poli vypínačů,
 • kapacitní děliče napětí,
 • signalizace přítomnosti napětí na kabelu,
 • indikátor provozu pojistkových vložek v transformátorovém poli,
 • rychlý uzemňovač v přívodním poli,
 • rychlý uzemňovač, který uzemňuje pojistkovou vložku na obou stranách v transformátorovém poli,

SYSTÉM POJISTEK A BLOKACÍ

Robustní konstrukce rozváděčů typu TPM zajišťuje vysokou spolehlivost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Zvýšení tlaku v důsledku vnitřního oblouku se odstraní otevřením bezpečnostního ventilu namontovaného v dolní části nádoby rozváděče, což nepředstavuje žádné nebezpečí pro obsluhu. Každé pole rozváděče je vybaveno indikátory napětí, takže obsluha se může ujistit o nepřítomnosti napětí na svorkách průchodkovéch izolátorů. Soustava mechanických blokací umožňuje otevření masek kabelového sekce jen po uzavření uzemňovače.

Mezi odpínačem (vypínačem, odpojovačem) a uzemňovačem a mezi uzemňovačem a maskovacími kryty existuje systém blokací, které zamezují chybným spínáním. V odpínači v transformátorovém poli je navíc zámek mezi odpínačem a vyrážeč pojistkové vložky a mezi uzemňovačem a krytem maskujícím izolační trubky.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA

Shoda s normami
Rozváděč typu TPM splňuje následující normy:

 • ČSN -EN62271-1 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část l: Společná ustanovení",
 • ČSN -EN 62271-200 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 200: Rozváděče střídavého proudu v kovových krytech s jmenovitým napětím vyšším než 1 kV po 52 kV včetně",
 • ČSN -EN 62271-100 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 100: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu",
 • ČSN -EN 62271-102 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 102: Vysokonapěťové odpojovače a uzemňovače střídavého proudu",
 • ČSN -EN 62271-103 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 103: Odpínače s jmenovitým napětím vyšším než 1 kV po 52 kV včetně",
 • ČSN -EN 62271-105 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 105: Sestavy odpínačů s pojistkami střídavého proudu",

Rozváděč je certifikován Ústavem elektrotechniky.

Elektrické údaje:
Jmenovité napětí sítě 20kV
Nejvyšší napětí zařízení 25kV
Jmenovitá frekvence/Počet fází 50Hz / 3
Jmenovité krátkodobé výdržné napětí síťové frekvence 50kV / 60kV
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí 1,2/50 ps 125kV / 145kV
Stálý jmenovitý proud 630A
Stálý jmenovitý proud přívodových polí a vypínačových polí 630A
Stálý jmenovitý proud transformátorových polí 250A
Maximální proud vložky s tepelnou ochranou v transformátorovém poli 125A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud po 25kA (3s)
Jmenovitý proud zkratový spínací vypínače po 40kA (52,5kA1)
Jmenovitý proud zkratový vypínací vypínače po 16kA (21kA1)
Špičkový jmenovitý výdržný proud po 63kA
Odolnost vůči vnitřnímu oblouku po 22kA (1s)
Stupeň ochrany IP - sekce aparátů nádrž SF6 z nerezové oceli IP67
Stupeň ochrany IP - sekce pohonů a připojení IP4X (możliwość po IP54)
Provozní podmínky:
Teplota okolí  
- krátkodobá špička
+ 40°C
- nejvyšší průměr za 24 hodin
+ 35°C
- minimální
 
- bez sekundárních obvodů
- 25°C
- se sekundárními obvody
- 5°C / - 15°C / - 25°C2)
Relativní vlhkost vzduchu  
- nejvyšší průměr za 24 hodin
95%
- nejvyšší průměr za měsíc
90%
Atmosféra v místě instalace žádná významná kontaminace solí, parami, prachem, hořlavými plyny nebo plyny způsobujícími korozi a žádná námraza, ojínění a orosení
výška instalace nad hladinou moře bez nutnosti redukce tlaku plynu SF6 do 1000 m nad mořem
Vibrace vibrace, způsobené vnějšími příčinami nebo zemětřeseními, zanedbatelné

Pozor:
1) Pro napětí 12 kV.
2) Za předpokladu, že výrobce kontrolně-měřicího a ochranného zařízení nestanovil jinak.

Výkony transformátorů, které mohou být zapínány a vypínány odpínači v transformátorových polích v závislosti na napětí na straně SN:

Jmenovité napětí sítě Jmenovitý proud Max. výkon transformátoru
6 kV 77 A 800 kVA
10 kV 57,7 A 1000 kVA
15 kV 61,6 A 1600 kVA
20 kV 57,7 A 2000 kVA

Pozor:
Jmenovité proudy tavných vložek doporučených předními výrobci na ochranu primárních obvodů transformátorů s jmenovitým napětím 6 kV, 10 kV, 15kV a 20kV je třeba vybrat podle normy IEC 282-1, DIN 43625 s tepelnou ochranou.

SEKCE ROZVADĚČE SN TYPU TPM

Rozváděč vysokého napětí typu TPM se skládá ze čtyř sekce:
Sekce konektorů

Sekce spínačů je umístěno v nádrži z nerezové oceli - naplněným plynem SF x, kde jsou instalována zařízení: přípojnice, konektory a izolátory. Nedílnou součástí přístroje je mžikově zavíraný a otevíraný rychlý uzemňovač. Každá nádrž má bezpečnostní ventil, jehož otevření vyrovnává zvýšení tlaku způsobené vytvořením vnitřního oblouku. V rozváděči TPM a TPM systém C je ventil umístěn na dně nádrže v sekce kabelových připojení v jednom z Přívodních polí a v TPM systém P a v polích T+ x rozváděče TPM je ventil umístěn v zadní části rozváděče. Do průchodkovéch izolátorů jsou vestavěny kapacitní děliče napětí v kombinaci s indikátory napětí umístěnými na čelní stěně rozváděče. Jak izolátor, tak poháněcí mechanismy jsou zařízení mimořádně odolná a spolehlivá. Konstrukce zajišťuje provedení 5000 pracovních cyklů bez nutnosti regulace, údržby a výměny dílů.

Sekce pojistek
V sekce pojistek rozváděče (ve speciálních izolačních trubkách) jsou namontovány pojistkové vložky vysokého napětí s tepelnou ochranou (podle normy DIN 43625). Konstrukce sekce pojistek zabraňuje jeho otevření před skončením manévru uzavření uzemňovače. Zapnutí odpínače v transformátorovém poli je možné pouze po zavření víka sekce pojistek. V případě přetavení pojistkové vložky vyrážeč namontovaný na ní vypne přes páku odpínač v transformátorovém poli.
Opětovné zapnutí odpínače je možné po výměně pojistkových vložek.

Sekce pohonů
Sekce pohonů má integrovaný, přímý ruční pohon (motorový) odpínače a uzemňovače nebo vakuového vypínače a odpojovače s uzemňovačem. Transformátorové pole je vybaveno zásobníkovým pohonem, který umožní vypnutí odpínače po akci vyrážeče pojistkové vložky. Stav přetavení vložky je signalizován na čelní desce pohonu. V sekce pohonů rozváděče je umístěn tlakoměr (kalibrovaný s přihlédnutím k nominálnímu stavu v závislosti na teplotě), který ukazuje správný tlak plynu SF6 SF6 uvnitř nádrže. V přední části rozváděče jsou umístěny neonové indikátory přítomnosti napětí na kabelu.

Sekce kabelů
V sekce kabelů se rozváděč spojuje s kabely energetické sítě pomocí kabelových hlav.
Sekce kabelů je vybaveno:

 • průchodkové izolátory,
 • držáky kabelů,
 • transformátory pro pojistky,
 • svorky uzemnění pro zpětné žíly.

Mezi jednotlivými poli v sekce připojení má kovové přepážky.
Rozváděč typu TPM je vhodný pro instalaci kabelů v něm:

 • s izolací z umělých hmot, například: YHAKXS, YHKX, XUHAKXS, XRUHKS;

V případě montáže hlav s omezovači přepětí se prosím obraťte na výrobce.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ KABELOVÉHO KANÁLU POD ROZVÁDĚČI VYSOKÉHO NAPĚTÍ TYPU TPM-W, TPM 24-P, TPM-CW

Obrázky číslo 1-3 představují návrh provedení kabelového kanálu. Hloubku kanálu pro suché kabely je třeba provést při zachování poloměru ohybu kabelu v závislosti na jeho vnějším průměru podle PBUE. Návrh hloubky kabelového kanálu je na obrázku 1. Je možné snížit hloubku kabelového kanálu pomocí zvyšujícího podstavce nebo technologické podlahy.

Navrhovaná hloubka kabelového kanálu pod rozváděčem TPM
Boční pohled (TPM)

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Boční pohled

Boční pohled (TPM)

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Boční pohled)

Boční pohled (TPM systém P)

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Boční pohled (TPM systém P)

Boční pohled (TPM Kompakt)

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Boční pohled (TPM Kompakt)

Boční pohled (TPM systém C)

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Boční pohled (TPM systém C)

kabel suchý jednožilový
průřez kabelu (mm2) poloměr ohybu (mm) hloubka kanálu K (mm)
50 370 400
70 400 430
95 440 470
120 470 500
150 500 550
185 540 600
240 590 700
Návrh provedení kabelového kanálu pod rozváděč TPM o výšce 1275 mm a TPM Kompakt

Návrh provedení kabelového kanálu pod rozváděč TPM 1275 mm i TPM Kompakt

Návrh provedení kabelového kanálu pod rozváděčem TPM

Návrh provedení kabelového kanálu pod rozváděčem TPM

VYKONÁNÍ SPOJENÍ KÁBLOVÝCH ROZVÁDĚČE TPM

V rozváděčích typu TPM lze použít připojovací hlavy všech předních výrobců hlav (CELLPACK, 3M, Nexans, Tyco Electronics, F&G, ABB). V rozváděči TPM systém P je použit systém, který umožňuje montáž přímých kabelových hlav běžně užívaných u rozváděčů s izolací vzduchem, což investorovi umožňuje výrazně snížit náklady na instalaci rozváděče. Podrobný seznam hlav, které mohou být použity v rozváděčích typu TPM, je v níže uvedených tabulkách.

 

Kabelové hlavy TPM o výšce 1275 mm a TPM Kompakt - Přívodní pole (L), pole vypínačů (W)

 

 

 

Typ kabelu:
Jednožilový plastový
např. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs, XRUHKs, ...
Kabelová hlavice
Výrobce Typ Průřez kabelu [mm2]
Cellpack CTS 24kV 630A
CTS 24kV 630A
25-70
95-240
Nexans
(Euromold)
K400LB
K430TB
K484TB
35-300
35-300
35-300
Tyco Electronics
(Raychem)
RSTI-5851
RSTI-5854
RSTI-5855
35-70
95-240
185-300
Kabelové hlavy TPM o výšce 1275 mm - transformátorové pole (TL)

 

 

 

Typ kabelu:
Jednožilový plastový
např. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs, XRUHKs, ...
Kabelová hlavice
Výrobce Typ Průřez kabelu [mm2]
3 M 93-EE 825-2/70 70
ABB SEHDW 21.1
SEHDW 21
25-70
95-150
Cellpack CWS 250A
CWS 250A
16-95
70-150
Nexans (Euromold) K158LR W X + 11TL 25-120
Tyco Electronics
(Raychem)
RSES 5227-R 35-70
Kabelové hlavy, Přívodní pole (L) TPM a TPM systém C a pole vypínačů (W) TPM

 

 

 

 

 

 

 

Typ kabelu:
Jednožilový plastový
např. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs, XRUHKs, ...
Kabelová hlavice
Výrobce Typ Průřez kabelu [mm2]
3 M 93-EE935-4/120
93-EE955-4/185
93-EE965-4/240
120
185
240
ABB SET (Um ≤ 24 kV)
SEHDT 23
35-240
300-500
Cellpack CTS 630A
CTS 630A
25-70
95-240
Nexans (Euromold) K400LB
K400TB
K430TB
K440TB
K484TB
25-300
25-300
25-300
185-630
35-300
Tyco Electronics
(Raychem)
POLT-24D/1XI + RICS 5133*
POLT-24D/1XI + RICS 5139*
POLT-24D/1XI + RICS 5143*
POLT-24D/1XI + RICS 5149*
RSTI-5851
RSTI-5854
RSTI-5855
120-185
120-185
240-300
240-300
35-70
95-240
185-300

* - pro provozní napětí do 24 kV v Přívodních polích rozváděčů TPM s přívodním rozestupem průchodkovéch izolátorů typu C
- pro provozní napětí do 15 kV v přívodních polích rozváděčů TPM s trojúhelníkovým rozestupem průchodkovéch izolátorů typu C (viz DTR rozváděče TPM)

Kabelové hlavy, Přívodní pole TPM systém P

 

 

Typ kabelu:
Jednožilový plastový
např. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs, XRUHKs, ...
Kabelová hlavice
Výrobce Typ Adaptér Průřez kabelu [mm2]
Nexans
(Euromold)
ITK 224 15TS/NSS 25-240
Tyco Electronics
(Raychem)
POLT-24D/1XI RCAB 70-240
Kabelové hlavy - transformátorové pole (T)

 

 

 

 

Typ kabelu:
Jednožilový plastový
např. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
Kabelová hlavice
Výrobce Typ Průřez kabelu [mm2]
3 M 93-EE 820-2/70 (přímá)
93-EE 825-2/70 (úhlová)
70
70
ABB SEHDW 21.1
SEHDW 21
25-70
95-150
Cellpack CWS 250A (úhlová)
CWS 250A (úhlová)
CGS 250A (přímá)
CGS 250A (přímá)
16-95
70-150
25-95
70-150
Nexans (Euromold) K152SR W X + 11TL (přímá)
K158LR W X + 11TL (úhlová)
25-120
25-120
Tyco Electronics
(Raychem)
RSSS 5227-R (přímá)
RSES 5227-R (úhlová)
70
70

Pozor:
V rozváděči TPM, TPM systém P se v transformátorovém poli používají přímé hlavy, a v rozváděči TPM systém C se používají hlavy přímé nebo úhlové v závislosti na výšce místnosti, kde má být vestavěn rozváděč. V přívodních polích rozváděče TPM systém P je pro zajištění správné úrovně izolace šroubových spojení třeba navíc použít jednoduchý adaptér typu RCAB nebo 15TS/NSS podle použitých kabelových hlav (viz DTR rozváděče TPM). Ve všech případech je pod rozváděčem vyžadován kabelový kanál. Volitelně lze rozváděč postavit na podstavec nebo na technologickou podlahu. Pokud používáte jiný typ hlav, obraťte se na výrobce.

ZPŮSOB SPOJOVÁNÍ ROZŠIŘITELNÝCH SESTAV

Rozváděč TPM má možnost rozšíření o další sestavy (za předpokladu, že to bylo prodiskutováno ve fázi tvorby ceny a objednávání). Náhledy způsobů spojování jsou uvedeny na následujících obrázcích. Pro podrobnosti viz technicko-provozní návod k rozváděči.

Horní spojení rozváděčů TLL++ LLL+
Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+

Systém TLL+ (l, p)
Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Systém TLL+ (l, p)

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Systém TLL+ (l, p)

Pohled shora

Pohled shora rozdzielnicy TPM - Systém TLL+ (l, p)

Boční spojení rozváděčů TLL+(p)+TLL+(I)
Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Boční spojení rozváděčů TLL+(p)+TLL+(I)

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Boční spojení rozváděčů TLL+(p)+TLL+(I)

Boční spojení rozváděčů TPM

TPM

Boční pohled i gabaryty rozdzielnic TPM

TPM

Boční pohled i gabaryty rozdzielnic TPM

TPM systém P

Boční pohled i gabaryty rozdzielnic TPM systém P

TPM systém C Kompakt

Boční pohled i gabaryty rozdzielnic TPM systém C Kompakt

TPM systém C

Boční pohled i gabaryty rozdzielnic TPM systém C

1) - kryt v případě rozváděče TPM a TPM systém P v rozšiřitelné verzi - horní spojení,
2) - kryt v případě rozváděče TPM a TPM systém P v rozšiřitelné verzi - boční spojení,
3) - podstavec pod rozváděčem v případě spojování sestav různých výšek,
4), 5) - hloubka masky v případě použití bleskojistek v přívodových polích (95 mm nebo 205 mm ) v závislosti na typu použitých bleskojistek),
5) - hloubka masky v případě konfigurace T2Z, L2Z, LL2Z, LZ2Z,
6) - hloubka masky v případě použití bleskojistek v přívodových polích (95 mm nebo 155 mm v závislosti na typu použitých bleskojistek, bleskojistky RDA 21 montované částečně v kabelovém kanále).

ELEKTRICKÉ SCHÉMA, Čelní pohled A ROZMĚRY ROZVÁDĚČE TPM

Konfigurace WL (pole Vypínačů a přívodové pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - pole Vypínačů a přívodové pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - pole Vypínačů a přívodové pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace WLL (pole Vypínačů a 2 přívodové pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - pole Vypínačů a 2 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - pole Vypínačů a 2 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace WLLL (pole Vypínačů a 3 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - pole Vypínačů a 3 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - pole Vypínačů a 3 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace WLLW (2 pole vypínačů a 2 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 2 pole vypínačů a 2 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 2 pole vypínačů a 2 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace WLLLW (2 pole vypínačů a 3 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 2 pole vypínačů a 3 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 2 pole vypínačů a 3 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace WWWL (3 pole vypínačů a přívodové pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 3 pole vypínačů a přívodové pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 3 pole vypínačů a přívodové pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace WWWW (4 pole vypínačů)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 4 pole vypínačů

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 4 pole vypínačů

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace WLL (pole vypínačů a 2 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - pole vypínačů a 2 přívodová pole

Čelní pohled

Widok z fontu rozdzielnicy TPM - pole vypínačů a 2 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace WLL (pole Vypínačů a 2 přívodová pole) parametrů analyzátor sítě

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - pole Vypínačů a 2 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - pole Vypínačů a 2 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace WLLW (2 pole vypínačů a 2 přívodová pole) parametrů analyzátor sítě

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 2 pole vypínačů a 2 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 2 pole vypínačů a 2 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace WWWW (4 pole vypínačů) parametrů analyzátor sítě

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 4 pole vypínačů

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 4 pole vypínačů

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace TL (pole transformátorové a přívodové pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - pole transformátorové i přívodové pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - pole transformátorové i přívodové pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace TLL (pole transformátorové a 2 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - pole transformátorové i 2 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - pole transformátorové i 2 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace TLLL (pole transformátorové a 3 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - pole transformátorové i 3 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - pole transformátorové i 3 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace TLLLL (pole transformátorové a 4 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - pole transformátorové i 4 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - pole transformátorové i 4 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace TLT (2 transformátorová pol a přívodové pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 2 transformátorová pol a přívodové pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 2 transformátorová pol a přívodové pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace TLLT (2 transformátorová pol a 2 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 2 transformátorová pol a 2 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 2 transformátorová pol a 2 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace TLLLT (2 transformátorová pol a 3 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 2 transformátorová pol a 3 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 2 transformátorová pol a 3 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace LL (2 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 2 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 2 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace LLL (3 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 3 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 3 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace LLLL (4 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 4 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 4 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace LLLLL (5 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 5 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 5 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace TZ

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace TZ

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace TZ

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace TLZ

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace TLZ

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace TLZ

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace TZZ

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace TZZ

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace TZZ

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace T2Z

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace T2Z

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace T2Z

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace LLZ

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace LLZ

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace LLZ

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace LZZ

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace LZZ

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace LZZ

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace L2Z

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace L2Z

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace L2Z

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace LL2Z

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace LL2Z

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace LL2Z

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace LZ2Z

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace LZ2Z

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace LZ2Z

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace T + (pole transformátorové + horní kabelové napájení)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - pole transformátorové + horní kabelové napájení

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - pole transformátorové + horní kabelové napájení

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace TT + (2 transformátorová pol + horní kabelové napájení)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 2 transformátorová pol + horní kabelové napájení

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 2 transformátorová pol + horní kabelové napájení

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

ELEKTRICKÉ SCHÉMA, Čelní pohled A ROZMĚRY ROZVÁDĚČE TPM SYSTÉM P

Konfigurace TLL (pole transformátorové i 2 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - pole transformátorové i 2 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - pole transformátorové i 2 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace TLLL (pole transformátorové i 3 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - pole transformátorové i 3 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - pole transformátorové i 3 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace TLLLL (pole transformátorové i 4 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - pole transformátorové i 4 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - pole transformátorové i 4 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace TLLT (2 transformátorová pol a 2 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 2 transformátorová pol a 2 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 2 transformátorová pol a 2 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace LLL (3 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 3 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 3 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace LLLL (4 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 4 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 4 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace LLLLL (5 přívodová pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - 5 přívodová pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - 5 přívodová pole

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

ELEKTRICKÉ SCHÉMA, Čelní pohled A ROZMĚRY ROZVÁDĚČE TPM Kompakt

Konfigurace LTL

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace LTL

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace LTL

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Elektrické schéma, widok z frontu i gabaryty rozdzielnicy TPM systém C

Konfigurace LTL

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace LTL

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace LTL

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace LLTL

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace LLTL

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace LLTL

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace LLLTL

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace LLLTL

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace LLLTL

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace LZLTL

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace LZLTL

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace LZLTL

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace LTLLTL

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace LTLLTL

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace LTLLTL

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Konfigurace TLLLL

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace TLLLL

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace TLLLL

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

MĚŘICÍ POLE

MĚŘICÍ POLE typu M

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu M

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu M

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu M

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu M

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu M

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu M

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu M

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu M

Boční pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu M

 

Příklad řešení rozváděče TPM s měřením typu M (konfigurace TT+(p) + Ml.2 + LLL+(I))

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - Konfigurace TT +(p) + M1.2 + LLL +(l)

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace TT +(p) + M1.2 + LLL +(l)

Boční pohled

Boční pohled rozdzielnicy TPM - Konfigurace TT +(p) + M1.2 + LLL +(l)

 

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Měřicí pole typu P

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu P

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu P

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu P

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu P

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu P

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu P

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu P

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu P

Boční pohled

Boční pohled rozdzielnicy TPM - MĚŘICÍ POLE typu P

 

Příklad řešení rozváděče TPM s měřením typu P (konfigurace TLL + P4)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy TPM - konfigurace TLL + P4

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy TPM - konfigurace TLL + P4

Boční pohled

Boční pohled rozdzielnicy TPM - konfigurace TLL + P4

 

Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Rozváděče vysokého napětí

Naše stránky používají soubory cookie. Používáním souhlasíte s jejich použitím a zpracováním dat. Další informace