RXD

Rozváděč typu RXD je určen pro práci v distribučních transformorovnách společností, které vyrábějí, přenášejí a využívají elektrickou energii.

Technický popis

Rozdzielnica RXD Rozváděče vysokého napětí typu RXD:

 • vzduchem izolovaný systém,
 • kovový kryt,
 • dvou- nebo jednočlenné - v závislosti na vybavení,
 • jednotný systém přípojnic,
 • jmenovité napětí do 36 kV,
 • vhodné pro použití ve vnitřních instalacích.

CHARAKTERISTIKA

Rozváděč typu RXD je určen pro práci v distribučních transformorovnách společností, které vyrábějí, přenášejí a využívají elektrickou energii. Splňuje požadavky ČSN-EN 62271-200 a ČSN-EN 62271-1, poskytuje Stupeň ochrany do IP4X (IP3X) pro vnější pláště podle ČSN-EN 60529. Je určen pro provoz za normálních podmínek stanovených v normě ČSN-EN 62271-1.

Rozváděč je navržen tak, aby normální provoz, inspekce, činnosti související s údržbou bylo možné provádět bezpečně.

Rozváděč je bezrámová konstrukce z pozinkovaných ocelových plechů. Dveře a boční clony krajních polí jsou pokryty práškovou barvou v šedé (RAL 7032) nebo jiné barvě na přání zákazníka.

TYPY POLÍ
Rozváděče mohou být sestaveny z polí s různými funkcemi. Jsou to pole:

 • napájecí / odvodné,
 • spojky,
 • měřící s možností uzemnění přípojnic,
 • s odpínačem,
 • pole pro vlastní potřeby.

Výsuvný článek rozváděče může být vybaven vypínačem, stykačem, svěračem, souborem napěťových transformátorů s pojistkami, blokem s pojistkami. Může zaujímat pozice: pracovní, zkoušky/odpojení a rozdělení.

Charakteristické rysy rozváděče:

 • vzduchová izolace,
 • konstrukce z žárově pozinkovaného plechu, spojovaného nýtováním, bez svařování,
 • kontinuita práce během servisu - třída LSC2A,
 • vysoká úroveň bezpečnosti obsluhy,
 • klasifikace vnitřního oblouku IAC AFLR,
 • blokace a zabezpečení před prováděním nesprávných spínacích činností,
 • provedení na stěnu nebo volně stojící s přístupem pouze z přední části skříně,
 • široká škála typů polí a aparatury,
 • rozšiřitelnost rozváděče o další pole,
 • jednoduchá obsluha.

Rozváděč zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti obsluhy díky těmto faktorům:

 • odolnost krytu rozváděče vůči vnitřnímu oblouku,
 • blokace spínacích činností a otevření dveří,
 • manévrování výsuvnou jednotkou při zavřených dveřích,
 • možnost vizuální kontroly spínání přes průzory,
 • signalizace napětí v polích.

Základní technické parametry

Shoda s normami:
Rozváděč typu Rotoblok splňuje následující normy:

 • ČSN-EN62271-1 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část l: Společná ustanovení",
 • ČSN-EN 62271-200 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 200: Rozváděče střídavého proudu v kovových krytech s jmenovitým napětím vyšším než 1 kV do 52 kV včetně",
 • ČSN-EN 62271-100 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 100: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu",
 • ČSN-EN 62271-102 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 102: Vysokonapěťové odpojovače a uzemňovače střídavého proudu",
 • ČSN-EN 62271-103 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 103: Odpínače s jmenovitým napětím vyšším než 1 kV do 52 kV včetně",
 • ČSN-EN 62271-105 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 105: Sestavy odpínačů s pojistkami střídavého proudu".

Rozváděč je certifikován Ústavem elektrotechniky.

Elektrické údaje:
Jmenovité napětí
[kV]
7,2* / 12
12* / 17,5
24
40,5
Jmenovitý stálý proud přípojnic a napájecího pole
[A]
630-1600
630-1600
630-1600
630-1250
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí 50 Hz
[kV]
32* / 28
42* / 38
50
85(5min)
/ 95(1min)*
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí
[kV]
75
95
125
190
Jmenovitá frekvence
[Hz]
50
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
[kA]
po 25/1s
po 25/3s
po 25/1s
po 25/1s
Jmenovitý špičkový výdržný proud
[kA]
po 63
po 63
po 63
po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu
[kA]
po 25/1s
po 25/1s
po 25/1s
po 20/1s
Stupeň ochrany  
po IP 4X
Výška skříně
[mm]
2550
Šířka skříně
[mm]
600/700/750/850
700/850
1050/1100
1600/2000
Hloubka skříně
[mm]
1188
1238
1338
1888
Shoda s normami
ČSN-EN 62271-200; ČSN-EN 62271-1,
*GOST 1516.3-96; *GOST 14693-90
Provozní podmínky:
Teplota okolí Relativní vlhkost vzduchu
- krátkodobá špička +40oC
- nejvyšší průměr za 24 hodin 95%
- nejvyšší průměr za 24 hodin +35oC
- nejvyšší průměr za měsíc 90%
- nejvyšší roční průměr +20oC
- nejvyšší průměrný tlak páry během 24 hodin 2,2kPa
- nejnižší dlouhodobá +25oC1)
- nejvyšší průměrný tlak páry během měsíce 1,8kPa
Atmosféra v místě instalace
žádná významná kontaminace solí, parami, prachem, hořlavými plyny nebo plyny způsobujícími korozi a žádná námraza, ojínění a orosení
Výška místa pro instalaci
po 1000 m n.p.m.2)
Vibrace
vibrace, způsobené vnějšími příčinami nebo zemětřeseními, zanedbatelné

Pozor:

 1. - za předpokladu, že výrobce kontrolně-měřicího a ochranného přístroje nestanovil jinak.
 2. - pokud je výška instalace rozváděče větší než 1000 metrů nad mořem, úroveň izolace rozváděče musí být korigován indexem kompatibilním s bodem 2.2.1 normy ČSN -EN62271-1.

KONSTRUKCE ROZVADĚČE

Konstrukce

Konstrukce

Konstrukcja Rozdzielnicy RXD

Skříň rozváděče je vyrobena z ocelových plechů tvarovaných ohnutím, vzájemně spojených nýty. Stěny a příčky tvoří samonosnou konstrukci. Ke konstrukci skříní se používá žárově zinkovaná ocel. Ke spojování jsou použity ocelové kulaté nýty s vysokou pevností.

Ke vnějším stěnám krajních polí rozváděče jsou také přišroubovány dvoudílné boční clony z lakovaného plechu. Na skříň se instaluje skříňka pomocných obvodů. Každá skříň je plně oddělena od sousedních skříní, což zabraňuje šíření škod do přilehlých skříní v případě vzniku elektrického oblouku. Přípojnice se nacházejí v horní části skříně. Přechod přípojnic mezi skříněmi probíhá přes příruby vyrobené z nemagnetického materiálu a jsou vybaveny propouštěcí izolátory, a jsou tedy nosnými prvky přípojnic. Z přípojnic vycházejí odváděcí lišty. Oblast přípojnic může být při údržbě oddělena pomocí zasunutí izolační desky do vodítka přes otvor nade dveřmi. Otevření dveří skříně je možné v režimu kontrolovaném zámky.

Hlavní spínač může být instalován trvale, nebo jako výsuvný článek. Výsuvný článek v pracovní poloze a zkušební/odpojovací poloze je umístěna uvnitř skříně za zavřenými dveřmi. Po otevření dveří je možné ho vytočit do rozdělené polohy. Přes průzory ve dveřích rozváděče jsou vidět mechanické ukazatele stavu vypínače a stavu aktivace pohonu. Podle klasifikace LSC (Loss of Service Continuity) rozváděč RXD splňuje kritéria pro kategorii LSC2A. Tuto podmínku splňují rozváděče bez sekcí - dvoujednotkové, v době nastavení pohyblivé článku v odpojené poloze. Napájecí kabely vysokého napětí pole, které má být podrobeno údržbě, je třeba zbavit napětí a uzemnit, a obvod odpojit a oddělit (fyzicky i elektricky) od přípojnic. Přípojnice mohou být pod napětím.

V dolní části skříně je konektor pro připojení kabelů nebo lišt. Jsou tam vestavěny i transformátory proudu, uzemňovač a v závislosti na provozních potřebách volitelně: napěťové transformátory, transformátory zemního spojení a omezovače přepětí . Uzemňovač je vybaven ručním pohonem. Jeho stav je indikován indikátorem polohy.

Dno skříní je uzavřeno rozděleným krytem podlahy, který je současně přírubou kabelů. Otvory v desce jsou kryty gumovými kabelovými průchody. Na ohybech dna jsou namontovány podpěry kabelových držáků a podpěry pro připevnění zemních transformátorů.

Dveře skříně jsou vyrobeny z lakovaného ocelového plechu. Na dveřích byly použity závěsy a závory, které odolají zatížení o charakteru výbuchu. Závěsy umožňují otevření dveří o cca 135 °. Dveří byly posíleny vhodně tvarovanými a přivařenými výztužnými profily.
Dveře jsou vybaveny průzory pro vizuální kontrolu sloužícím k vizuální kontrole pozice výsuvné článku a spínacích operací. Konstrukce dveří umožňuje mechanické vypnutí vypínače v provozní poloze skrze zavřené dveře.

Odvodní klapky
Skříňka má v horní části výstupní otvory uzavřené klapkami. Jejich úkolem je uvolnění tlaku vzniklého uvnitř skříně v důsledku výskytu elektrického oblouku. Prudký nárůst tlaku uvnitř skříně rozváděče utrhne plastové šrouby a otevře klapky, které mohou spolupracovat s koncovými spínači namontovanými ve střeše rozváděče. Koncové spínače řízené otevírajícími se klapkami dají podnět, který aktivuje napájecí vypínač. To umožňuje snížit účinky elektrického oblouku vzniklého uvnitř skříně.

Výsuvný článek je systém skládající se z pojezdu a v závislosti na funkci pole: vypínače, stykače, sestavy napěťových transformátorů s pojistkami nebo zkratovacího bloku. Pojezd provádí mechanické spojení výsuvné článku s polem rozváděče. Jeho nepohyblivá část je spojena s pole oboustranným zaklapnutím závory do zářezů vodítek. Pohyblivá část pojezdového ústrojí se pohybuje mezi provozní polohou a polohou zkoušky/odpojení pomocí posuvového šroubu poháněného ruční klikou, nebo pomocí elektrického pohonu při zavřených dveřích. Provozní poloha a poloha zkoušky/odpojení je signalizována ukazateli polohy poté, co článek dosáhne správné polohy.

Sekce pomocných obvodů (sekce nízkého napětí) má formu ovládací skřínky a je zcela oddělen od prostoru vysokého napětí v rozváděči. Skříňka má vlastní plechový plášť a může být prefabrikované nezávisle na napájecí části rozváděče. Skříňka je určena pro montáž: bezpečnostních systémů, kontrolně-měřicích a ovládacích aparátů a prvků automatizace. Upevňuje se na strop rozváděče. V jejím dně a na zadní stěně a bočních stěnách je řada otvorů pro kabelové žlábky, potrubí pro kabely a vodiče. Tyto otvory jsou pokryty dlaždicemi, do kterých mohou být udělány otvory podle potřeby projektu. Pro upevnění přístroje je navržena perforovaná montážní deska umístěná na zadní stěně skříňky. Přístroj může být namontován také na bočních stěnách. Přizpůsobení konstrukce skříňky individuálním potřebám klienta a projektu je možné po dohodě s výrobcem.

Lišty
Přípojnice
V rozváděči je jako přípojnice použité jednotlivá trojfázová proudová dráha vedená v horní, zadní části skříně (viz obrázek la, b, c. Vybavení pole).

Byly vybrány ploché lišty se zaoblenými hranami s průřezy vybranými podle jmenovitého proudu rozváděče.

Přípojnice se opírají o rozvodné lišty a průchodkové izolátory zabudované do bočních přepážek.

Rozvodné listy
Rozvodné lišty jsou vyrobeny z plochých lišt se zaoblenými hranami s průřezy vybranými podle jmenovitého proudu rozváděče.

Izolační prvky
Rozváděč používá izolátory z epoxidových pryskyřic. Jsou to podpěrné izolátory k podepírání přípojnic a průchodkové izolátory k propouštění přípojnic mezi poli rozváděče, osazené na průchodkových deskách bočních stěn polí.

Ochranné uzemnění
V každé skříni je veden uzemňovací kabel ve formě měděné lišty, s průměrem 40x5) mm, umístěný dole, ze zadní strany skříně. Tyto kábly mezi skříněmi jsou navzájem spojeny můstky tvořícími přípojnici uzemnění. Tato přípojnice končí svorkami z boků rozváděče, z její levé a pravé strany, sloužícími pro připojení k instalaci uzemnění objektu.

Kabelová připojení
Připojení skříně je přizpůsobeno k vyvedení jedno- nebo vícežilových kabelů v plastové izolaci.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM A SYSTÉM BLOKÁD

Rozváděč může být po předchozí konzultaci s výrobcem vybaven mechanickými, elektrickými a dalšími blokacemi sloužícím zlepšení zlepšení bezpečnosti při používání, vyžadovaným normou:
Mechanické blokace:

 1. umožňující vysunutí nebo zatažení pohyblivé článku z / do provozní polohy, když je vypínač zavřen (vyžadováno normou)
 2. umožňující otevírání a zavírání vypínače pouze v pracovní a zkušební/odpojené poloze (vyžadováno normou)
 3. umožňující otevírání a zavírání uzemňovače pouze v pracovní a zkušební/odpojené poloze (vyžadováno normou)
 4. neumožňující nastavení výsuvné článku ze zkušební / odpojené polohy do provozní polohy, je-li uzemňovač zavřený,
 5. umožňující měnit polohu pohyblivé článku jen tehdy, když je uzamčena v poli,
 6. znemožňující otevření dveří do pole, když je uzemňovač otevřený (netýká se RXD36),
 7. neumožňující nastavení pohyblivé článku vypínače ze zkušební/odpojené polohy do odpojené polohy, dokud vidlice napájející ovládací obvody vypínače nebude nastavena na polohu odpojení,
 8. servisní vozík pro přepravu pohyblivých jednotek může být opatřen mechanismem pevně ho spínajícím s polem tak, aby se zabránilo přestavení vozíku i při odblokování jeho kol (volitelně),
 9. servisní vozík pro přepravu pohyblivých jednotek může být navržen tak, aby přestavení pohyblivé článku z vozíku na pole bylo možné pouze po mechanickém spřažení vozíku s polem (volitelně),
 10. servisní vozík pro přepravu pohyblivých jednotek může být navržen tak, aby jeho odpojení od pole bylo možné pouze po uzavření pohyblivé článku v poli nebo na vozíku na závoru (volitelně),
 11. umožňující znehybnění pohonu pohyblivých přepážek zakrývajících pevné kontakty v přístrojovém sekce,

 

Po dohodě s výrobcem rozváděče je možné používat další blokace na klíč a visací.

Elektronické blokace:

 1. zabraňující aktivaci vypínače, když jeho pomocné obvody nejsou napájeny; pouze mechanické vypnutí vypínače (požadováno normou),
 2. zabraňující přesunutí pohyblivé článku do provozní polohy bez napájení řídicích obvodů,
 3. zabraňující přístupu k pohonu uzemňovače, když je uzamčení uzemňovače dále podmíněno (např. uzemňovač přípojnic může být uzamknut pouze tehdy, pokud výsuvné článku v daném úseku jsou ve zkušební pozici/odpojení),
 4. zabraňující přístupu k pohonu pohyblivé článku, když je jeho nastavení dále podmíněno.
 5. znemožňující otevření dveří do pole, když je uzemňovač v otevřené poloze.

 

Blokace, s výjimkou blokací požadovaných normami, se přizpůsobí požadavkům konkrétního projektu. Po dohodě s výrobcem rozváděče je možné vybavit jej dalšími blokace založenými na miniaturních vypínačích a elektromagnetických závorách. Konstrukce dveří umožňuje jejich nouzové odblokování a umožnění přístupu k pohonu pohyblivé článku v případě potřeby.

VYBAVENÍ ROZDĚLOVAČŮ

Spojovací aparatura
Rozváděč může být vybaven vakuovými vypínači VB-4 (ZPUE), VD4 (ABB), Evolis (Schneider), 3AH nebo SION (Siemens), TM2C (Tavrida); plynem izolovanými vypínači HD4 (ABB), LF (Schneider Electric); stykači VSC (ABB) a Rollarc (Schneider Electric). Je možné použít i jiná zařízení po konzultaci s výrobcem rozváděče. Používá se rychlý uzemňovač (s výjimkou RXD 36) s krokovým pohonem zajišťujícím bezpečnost obsluhy při jeho chybném zapnutí do zkratu.

Měřící zařízení
Pro měření se používají transformátory různých výrobců.
Signalizace napětí v polích je realizována pomocí reaktančních izolátorů nebo transformátorů s děličem napětí a indikátoru napětí SN (ZPUE).

Ochranná aparatura
Do rozváděče lze instalovat zařízení nízkého napětí od libovolného výrobce dle individuálních potřeb zákazníků. Je možné vestavět jakékoli digitální ochranné relé chránící obvody vysokého napětí.

V rozváděči se počítá s instalací zabezpečení proti obloukovému zkratu v sekcích. Tyto systémy pracují na principu detekce obloukového zkratu tím, že zachytí záblesk, a kritéria proudu nebo napětí uvnitř chráněného rozváděče. V případě simultánnosti obou událostí dojde k aktivaci systému a po určitou dobu (méně než 10 ms) k vysílání impulsu aktivujícího vypínač.

SCHÉMATA HLAVNÍCH OBVODŮ, POMOCNÉ OBVODY, AUTOMATIZACE ROZVÁDĚČE

Hlavní obwody
Příklady strukturních diagramů hlavních obvodů polí jsou znázorněny na obrázku 2, v katalogových listech zahrnutých v tomto katalogu a na webových stránkách www.zpue.pl. Řešení, která se liší od zde uvedených, je možno provést po konzultaci s výrobcem.

Pomocné obvody
Pomocné obvody nízkého napětí se skládají z: systémů ochrany, měření, řídicích, automatizačních a signalizačních. Pro zařízení v těchto obvodech je určena skříňka pomocných obvodů. Rozměry a způsob rozmístění aparatury jsou na obrázcích 3 a 4. Schémata příkladů vnitřních zapojení a instalačního hlavního a pomocného zařízení pro typické vybavení rozváděče lze získat po konzultaci s výrobcem rozváděče.

Automatizace rozváděče
Rozváděč je připraven k provozu integrovaném systému řízení, vizualizace a sběru dat. Pro tento účel je vybavena relé digitální ochrany (s možností digitální komunikace) a automatizačními napájecími jednotkami. Rozváděč pak může pracovat v systémech nadřazeného a automatického ovládání.

BALENÍ, PŘEPRAVA A INSTALACE ROZVÁDĚČE

Balení
Pro rozváděče RXD se používají tři typy balení:

 1. standardní - skříň rozváděče umístěná na paletě se zabalí do bublinkové fólie a potom do smršt‘ovací,
 2. v bednách - rozváděče zabalené jak je uvedeno výše se umístí do beden,
 3. speciální pro námořní přepravu - rozváděče uvnitř s prostředkem absorbujícím vlhkost se balí do pytlů z fólie s konzervačními vlastnostmi, z nichž se odsaje vzduch. Takto zabezpečný rozváděč se přepravuje na paletách nebo v bednách.

Přeprava
Rozváděče se přepravují jako samostatné skříně nebo skříně složené do přepravních celků. Přeprava rozváděče v místnosti a do místnosti, kde má být instalován, může probíhat pomocí jeřábu, vysokozdvižného vozíku nebo na válečcích. Pro přepravu jeřábem je skříň vybavena přepravními držadly. Úhel lomu spojovacích lan by neměl překročit 120°. Uchycení lan přímo za konstrukci skříní je zakázáno. Umístění skříně na přepravní paletě umožňuje přepravu vysokozdvižným vozíkem. Během přepravy, stejně jako při nastavování rozváděče je třeba zachovat velkou opatrnost, aby nedošlo k poškození nátěrů a ochranných plechů. Hlavní zařízení jako: vypínače, stykače a výsuvné články a zařízení nízkého napětí citlivá na otřesy jsou dopravována odděleně v originálních obalech výrobců.

Instalace rozváděče
Způsob usazení rozváděče a externí přivedení kabelů a přípojnic závisí na konstrukci objektu, v němž bude instalován. Měly by být provedeny s přihlédnutím k doporučením uvedeným během konzultace s výrobcem rozváděče. Rozváděče mohou být osazeny přímo na podlaze, na podstavci připojeném k podlaze nebo na ocelové či betonové konstrukci objektu. Bez ohledu na podklad, rozváděče musí být umístěny horizontálně a připevněny k podkladu. Obrázky 5 a 6 ukazují principy usazení rozváděče: umístění rozváděče v místnosti, příklad velikost otvorů v podlaze u kabelových průchodek, nosný/montážní rám rozváděče s otvory pro připevnění rozváděče k podlaze. Ty by měly být považovány za náhledové a na přesné poloze se dohodnout při objednávání rozváděče. Obrázek 7 ukazuje způsoby upevnění rozváděče k podkladu. Vzhledem k technologii montáže rozváděčů se doporučuje, aby rozměr Y místnosti byl nejméně o 1000 mm větší, než je celková délka rozváděče.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ DODÁVANÉ S ROZVÁDĚČEM

Ke každému rozváděči se dodává následující vybavení:

 • spojovací materiál pro propojení dopravních sestav,
 • klika pro přesun pohyblivé článku,
 • klika pro pohon uzemňovače,
 • transportní vozík pohyblivé článku
 • klíče ke dveřím skříně.

Dokumenty dodávané s rozváděčem:

 • prohlášení o shodě,
 • návod k obsluze rozváděče,
 • dokumentace pro provoz a údržbu záruční karty použitého zařízení,
 • dokumentace skutečného stavu rozváděče,
 • záruční karta.

VÝKRESY

Seznam výkresů

Obrázek 1a Vybavení pole RXD 12/17,5/24
Obrázek 1b Vybavení pole RXD 36
Obrázek 2 Strukturní schémata hlavních obvodů
Obrázek 3a Skříňka pomocných obvodů v rozváděči RXD 12/17,5/24
Obrázek 3b Skříňka pomocných obvodů v rozváděči RXD 36
Obrázek 4 Příklad rozmístění aparátů v sekce pomocných obvodů v poli RXD 12/17,5/24
Obrázek 5a Usazení rozváděče RXD 12/17,5/24
Obrázek 5b Usazení rozváděče RXD 36 Obrázek 6a Nosný/montážní rám rozváděče RXD 12/17,5/24
Obrázek 6b Nosný/montážní rám rozváděče RXD 36
Obrázek 7 Připevnění rozváděče RXD v podkladu

Obrázek 1a - Vybavení pole RXD 12/17,5/24

 1. hlavní přístroj: vypínač, stykač
 2. přípojnice
 3. odváděcí lišty
 4. propouštěcí izolátory
 5. transformátory proudu
 6. uzemňovač
 7. transformátory napětí
 8. omezovače přepětí
 9. podpora izolátory (reaktanční)
 10. svodný transformátor
 11. ochranná lišta
 12. odvodní klapky
 13. vodítko izolační desky

Obrázek 1b - Vybavení pole RXD 36

 1. elektrické kolejnice,
 2. hlavní přístroj: vypínač, stykač
 3. uzemňovač,
 4. transformátory proudu,
 5. transformátory napětí,
 6. podpora izolátory (reaktanční),
 7. propouštěcí izolátory,
 8. omezovače přepětí,
 9. sestavy pojistek
 10. zemnicí lišty

Obrázek 2. Strukturní schémata hlavních obvodů

RXD - Strukturní schémata hlavních obvodů

Poznámky:
*) jen pro RXD36; **) ne pro RXD36

Obrázek 3a - Skříňka pomocných obvodů v rozváděči RXD 12/17,5/24

RXD - Skříňka pomocných obvodů v rozváděči RXD 12/17,5/24

 

RXD - Skříňka pomocných obvodů v rozváděči RXD 12/17,5/24

 

Rozměry [mm]
 
H
500
500
500
S
1045
845
695
H1
450
450
450
S1
950
750
600

Obrázek 3b - Skříňka pomocných obvodů v rozváděči RXD 36

RXD - Skříňka pomocných obvodů v rozváděči RXD 36

 

RXD - Skříňka pomocných obvodů v rozváděči RXD 36

Obrázek 4 - Příklad rozmístění aparátů v sekce pomocných obvodů v poli RXD 12/17,5/24

Příklad rozmístění aparátů v sekce pomocných obvodů v poli RXD 12/17,5/24

Obrázek 5a - Usazení rozváděče RXD 12/17,5/24

Boční pohled
Ustawienie rozdzielnicy RXD 12/17,5/24
widok z góry

Usazení rozváděče RXD 12/17,5/24

Pozor: V případě specifických požadavků ovlivňujících uvedené rozměry se obraťte na výrobce rozváděčů.

Obrázek 5b - Usazení rozváděče RXD 36

Boční pohled
Usazení rozváděče RXD 36
widok z góry

Usazení rozváděče RXD 36

Pozor: V případě specifických požadavků ovlivňujících uvedené rozměry se obraťte na výrobce rozváděčů.

Obrázek 6a - Nosný/montážní rám rozváděče RXD 12/17,5/24

rama nosna
Rozměry [mm]
G
1150
1200
1300
S
600
700
750
850
900
700
850
1050
1100

Obrázek 6b - Nosný/montážní rám rozváděče RXD 36

Nosný/montážní rám rozváděče RXD 36

Obrázek 7. Připevnění rozváděče RXD v podkladu

Připevnění rozváděče RXD v podkladu

Katalogové karty

Seznam katalogových karet

Seznam katalogových karet *

RXD 12/17,5/24 kV

 1. Karta 1.1 - Přívodní pole 12/17,5 kV s vypínačem
 2. Karta 1.2 - Přívodní pole 12 kV s vypínačem a samostatným sekcem přípojnic
 3. Karta 1.3 - Přívodní pole 24 kV s vypínačem
 4. Karta 1.4 - Přívodní pole 12/17,5 kV s odpínačem
 5. Karta 1.5 - Přívodní pole 24 kV s odpínačem
 6. Karta 1.6 - Pole spojky 12/17,5 kV - skříň s vypínačem
 7. Karta 1.7 - Pole spojky 24 kV – skříň s vypínačem
 8. Karta 1.8 - Pole spojky 12/17,5 kV- skříň se svěračem
 9. Karta 1.9 - Pole spojky 24kV – skříň se svěračem
 10. Karta 1.10 - Pole měření 12/17,5 kV
 11. Karta 1.11 - Pole měření 12 kV se samostatným sekcem přípojnic
 12. Karta 1.12 - Pole měření 24 kV
 13. Karta 1.13 - Pole pro vlastní potřeby - s transformátorem do 40 kVA; 6/0,4 kV
 14. Karta 1.14 - Soupravy pro kompenzaci jalového výkonu - s baterií kondenzátorů až 700 kvar; 6,6 kV

RXD 36 kV

 1. Karta 2.1 - Přívodní pole s vypínačem
 2. Karta 2.2 - Přívodní pole s odpínačem
 3. Karta 2.3 - Pole spojky – skříň s vypínačem
 4. Karta 2.4 - Pole spojky – skříň se svěračem
 5. Karta 2.5 - Pole měření
 6. Karta 2.6 - Pole pro vlastní potřeby

Pozor:
* Uvedené katalogové karty jsou pouze příkladem řešení, které může být změněno.

Karta 1.1 - Přívodní pole 12/17,5 kV s vypínačem (RXD 12/17,5/24 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD - Přívodní pole 12/17,5 kV s vypínačem

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD - Přívodní pole 12/17,5 kV s vypínačem

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD - Přívodní pole 12/17,5 kV s vypínačem

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 12/17,5
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí [kV] 28/38
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí [kV] 75/95
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Jmenovitý stálý proud [A] 630-1600
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1600
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
(25 kA/3s dla
napięcia 17,5kV)
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 25
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení  
Vypínač Q1 VB-4 (ZPUE); VD4/HD4 (ABB);
SION/3AH (Siemens); Evolis/LF
(Schneider Electric); TM2C (Tavrida)
Uzemňovač Q3 rychlý s krokovým pohonem
Proudový transformátor T1 různí výrobci
Transformátor napětí T2 různí výrobci
Svodný transformátor T4 různí výrobci
Svodič přepětí F1 různí výrobci
Hmotnost [kg] 560-700
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 1.2 - Přívodní pole 12 kV s vypínačem a samostatným sekcem přípojnic (RXD 12/17,5/24 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD - Přívodní pole 12 kV s vypínačem a samostatným sekcem přípojnic

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD - Přívodní pole 12 kV s vypínačem a samostatným sekcem přípojnic

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD - Přívodní pole 12 kV s vypínačem a samostatným sekcem přípojnic

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 12
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí [kV] 28
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí [kV] 75
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Jmenovitý stálý proud [A] 630-1250
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1250
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 25
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení  
Vypínač Q1 VB-4 (ZPUE); VD4/HD4 (ABB);
SION (Siemens); TM2C (Tavrida)
Uzemňovač Q3 rychlý s krokovým pohonem
Proudový transformátor T1 různí výrobci
Transformátor napětí T2 různí výrobci
Svodič přepětí F1 různí výrobci
Hmotnost [kg] 650
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 1.3 - Přívodní pole 24 kV s vypínačem (RXD 12/17,5/24 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD - Přívodní pole 24 kV s vypínačem

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD - Přívodní pole 24 kV s vypínačem

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD - Přívodní pole 24 kV s vypínačem

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 24
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí [kV] 50
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí [kV] 125
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Jmenovitý stálý proud [A] 630-1600
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1600
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 25
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení:  
Vypínač Q1 VB-4 (ZPUE); VD4/HD4 (ABB);
SION/3AH (Siemens); Evolis/LF
(Schneider Electric); TM2C (Tavrida)
Uzemňovač Q3 rychlý s krokovým pohonem
Proudový transformátor T1 různí výrobci
Transformátor napětí T2 různí výrobci
Svodič přepětí F1 různí výrobci
Hmotnost [kg] 720
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 1.4 - Přívodní pole 12/17,5 kV s odpínačem (RXD 12/17,5/24 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD - Přívodní pole 12/17,5 kV s odpínačem

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD - Přívodní pole 12/17,5 kV s odpínačem

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD - Přívodní pole 12/17,5 kV s odpínačem

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 12/17,5
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí [kV] 28/38
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí [kV] 75/95
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Jmenovitý stálý proud [A] 630-1250
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1250
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 25
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení  
Odpojovač Q2 NAL (ABB); OM (ZWAE)
Uzemňovač Q3 rychlý s krokovým pohonem
Transformátor napětí T2 různí výrobci
Hmotnost [kg] 520 - 620
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 1.5 - Přívodní pole 24 kV s odpínačem (RXD 12/17,5/24 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD - Přívodní pole 24 kV s odpínačem

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD - Přívodní pole 24 kV s odpínačem

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD - Přívodní pole 24 kV s odpínačem

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 24
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí [kV] 50
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí [kV] 125
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Jmenovitý stálý proud [A] 630-1250
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1250
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 25
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení  
Odpojovač Q2 NAL (ABB); OM (ZWAE)
Uzemňovač Q3 rychlý s krokovým pohonem
Transformátor napětí T2 různí výrobci
Hmotnost [kg] 590
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 1.6 - Pole spojky 12/17,5 kV - skříň s vypínačem (RXD 12/17,5/24 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD - Pole spojky 12/17,5 kV - skříň s vypínačem

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD - Pole spojky 12/17,5 kV - skříň s vypínačem

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD - Pole spojky 12/17,5 kV - skříň s vypínačem

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 12/17,5
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí [kV] 28/38
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí [kV] 75/95
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Jmenovitý stálý proud [A] 630-1600
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1600
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
(25 kA/3s dla
napięcia 17,5kV)
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 25
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení  
Vypínač Q1 VB-4 (ZPUE); VD4/HD4 (ABB);
SION/3AH (Siemens); Evolis/LF
(Schneider Electric); TM2C (Tavrida)
Proudový transformátor T1 různí výrobci
Hmotnost [kg] 530-630
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 1.7 - Pole spojky 24 kV – skříň s vypínačem (RXD 12/17,5/24 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD - Pole spojky 24 kV – skříň s vypínačem

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD - Pole spojky 24 kV – skříň s vypínačem

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD - Pole spojky 24 kV – skříň s vypínačem

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 24
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí [kV] 50
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí [kV] 125
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Jmenovitý stálý proud [A] 630-1600
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1600
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 25
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení  
Vypínač Q1 VB-4 (ZPUE); VD4/HD4 (ABB);
SION/3AH (Siemens); Evolis/LF
(Schneider Electric); TM2C (Tavrida)
Proudový transformátor T1 různí výrobci
Hmotnost [kg] -
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 1.8 - Pole spojky 12/17,5 kV- skříň se svěračem (RXD 12/17,5/24 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD - Pole spojky 12/17,5 kV- skříň se svěračem

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD - Pole spojky 12/17,5 kV- skříň se svěračem

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD - Pole spojky 12/17,5 kV- skříň se svěračem

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 12/17,5
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí [kV] 28/38
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí [kV] 75/95
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Jmenovitý stálý proud [A] 630-1600
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1600
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
(25 kA/3s pro napětí 17,5kV)
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 25
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení  
Svěrač Q4 výroba ZPUE Silesia Sp. z o.o.
Hmotnost [kg] 405-510
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 1.9 - Pole spojky 24kV – skříň se svěračem (RXD 12/17,5/24 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD - Pole spojky 24kV – skříň se svěračem

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD - Pole spojky 24kV – skříň se svěračem

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD - Pole spojky 24kV – skříň se svěračem

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 24
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí [kV] 50
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí [kV] 125
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Jmenovitý stálý proud [A] 630-1600
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1600
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 25
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení:  
Svěrač Q4 výroba ZPUE Silesia Sp. z o.o.
Hmotnost [kg] -
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 1.10 - Pole měření 12/17,5 kV (RXD 12/17,5/24 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD - Pole měření 12/17,5 kV

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD - Pole měření 12/17,5 kV

Průřez skříní

Průřez skříní - Pole měření 12/17,5 kV

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 12/17,5
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí [kV] 28/38
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí [kV] 75/95
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1600
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
(25 kA/3s pro napětí 17,5kV)
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 25
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení:  
Pohyblivý článek   Człon wysuwny
z przekładnikami napięciowymi
Uzemňovač Q3 rychlý s krokovým pohonem
Transformátor napětí T2 různí výrobci
Hmotnost [kg] 440-540
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 1.11 - Pole měření 12 kV se samostatným sekcem přípojnic (RXD 12/17,5/24 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD - Pole měření 12 kV se samostatným sekcem přípojnic

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD - Pole měření 12 kV se samostatným sekcem přípojnic

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD - Pole měření 12 kV se samostatným sekcem přípojnic

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 12
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí [kV] 28
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí [kV] 75
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1250
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 25
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení:  
Pohyblivý článek Człon wysuwny
z przekładnikami napięciowymi
Uzemňovač Q3 rychlý s krokovým pohonem
Transformátor napětí T2 různí výrobci
Hmotnost [kg] 470
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 1.12 - Pole měření 24 kV (RXD 12/17,5/24 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD - Pole měření 24 kV

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD - Pole měření 24 kV

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD - Pole měření 24 kV

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 24
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí [kV] 50
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí [kV] 125
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1600
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 25
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení:  
Pohyblivý článek Człon wysuwny
z przekładnikami napięciowymi
Uzemňovač Q3 rychlý s krokovým pohonem
Transformátor napětí T2 různí výrobci
Hmotnost [kg] -
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 1.13 - Pole pro vlastní potřeby – z Transformátorem do 40 kVA; 6/0,4 kV (RXD 12/17,5/24 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD - Pole pro vlastní potřeby – z Transformátorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD - Pole pro vlastní potřeby – z Transformátorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD - Pole pro vlastní potřeby – z Transformátorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 12
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí [kV] 28
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí [kV] 75
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1600
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 25
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení:  
Odpojovač Q2 NALF (ABB); OMB (ZWAE)
Transformátor T po 40 kVA; 6/0,4 kV
Hmotnost [kg] 890
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 1.14 - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV (RXD 12/17,5/24 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 12
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí [kV] 28
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí [kV] 75
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1600
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 25
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení:  
Vypínač Q1 VB-4 (ZPUE); VD4/HD4 (ABB);
SION/3AH (Siemens); Evolis/LF
(Schneider Electric); TM2C (Tavrida)
Uzemňovač Q3 rychlý s krokovým pohonem
Proudový transformátor T1 různí výrobci
Baterie kondenzátorů C po 700 kvar; 6,6 kV
Hmotnost [kg] 960
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 2.1 - Přívodní pole s vypínačem (RXD 36 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD 36 - Přívodní pole s vypínačem

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD 36 - Přívodní pole s vypínačem

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD 36 - Přívodní pole s vypínačem

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 36
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí do země a mezi póly [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpečné izolační vzdálenosti [kV] 120 (5min)
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí do země a mezi póly [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpečné izolační vzdálenosti [kV] 220 (1,2/50µs)
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Jmenovitý stálý proud [A] 630-1250
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1250
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 20
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení:  
Vypínač Q1 3AH (SIEMENS); VD4/HD4 (ABB)
Uzemňovač Q3 UW36
Proudový transformátor T1 různí výrobci
Transformátor napětí T2 různí výrobci
Svodič přepětí F1 různí výrobci
Hmotnost [kg] 1380
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 2.2 - Přívodní pole s odpínačem (RXD 36 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD 36 - Přívodní pole s odpínačem

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD 36 - Přívodní pole s odpínačem

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD 36 - Přívodní pole s odpínačem

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 36
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí do země a mezi póly [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpečné izolační vzdálenosti [kV] 120 (5min)
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí do země a mezi póly [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpečné izolační vzdálenosti [kV] 220 (1,2/50µs)
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Jmenovitý stálý proud [A] 630
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1250
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 20
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení:  
Odpojovač Q2 NAL 36 (ABB)
Uzemňovač Q3 UW36
Proudový transformátor T1 různí výrobci
Svodič přepětí F1 různí výrobci
Hmotnost [kg] 1150
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 2.3 - Pole spojky – skříň s vypínačem (RXD 36 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD 36 - Pole spojky – skříň s vypínačem

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD 36 - Pole spojky – skříň s vypínačem

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD 36 - Pole spojky – skříň s vypínačem

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 36
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí do země a mezi póly [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpečné izolační vzdálenosti [kV] 120 (5min)
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí do země a mezi póly [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpečné izolační vzdálenosti [kV] 220 (1,2/50µs)
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Jmenovitý stálý proud [A] 630-1250
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1250
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 20
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení:  
Vypínač Q1 3AH (SIEMENS); VD4/HD4 (ABB)
Proudový transformátor T1 různí výrobci
Hmotnost [kg] 1300
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 2.4 - Pole spojky – skříň se svěračem (RXD 36 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD 36 - Pole spojky – skříň se svěračem

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD 36 - Pole spojky – skříň se svěračem

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD 36 - Pole spojky – skříň se svěračem

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 36
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí do země a mezi póly [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpečné izolační vzdálenosti [kV] 120 (5min)
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí do země a mezi póly [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpečné izolační vzdálenosti [kV] 220 (1,2/50µs)
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Jmenovitý stálý proud [A] 630-1250
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1250
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 20
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení:  
Svěrač Q4 výroba ZPUE Silesia Sp. o.o.
Hmotnost [kg] 1150
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 2.5 - Pole měření (RXD 36 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD 36 - Pole měření

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD 36 - Pole měření

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD 36 - Pole měření

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 36
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí do země a mezi póly [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpečné izolační vzdálenosti [kV] 120 (5min)
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí do země a mezi póly [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpečné izolační vzdálenosti [kV] 220 (1,2/50µs)
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Jmenovitý stálý proud [A] 630-1250
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1250
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 20
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení:  
Pohyblivý článek   Výsuvný článek s transformátory napětí
Uzemňovač Q3 UW36
Transformátor napětí T2 různí výrobci
Hmotnost [kg] 1100
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Karta 2.6 - Pole pro vlastní potřeby (RXD 36 kV)

Strukturální schéma

Strukturální schéma rozdzielnicy RXD 36 - Pole pro vlastní potřeby

Kryt

Kryt rozdzielnicy RXD 36 - Pole pro vlastní potřeby

Průřez skříní

Průřez skříní rozdzielnicy RXD 36 - Pole pro vlastní potřeby

Parametry:  
Jmenovité napětí [kV] 36
Jmenovité výdržné napětí se síťovou frekvencí do země a mezi póly [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpečné izolační vzdálenosti [kV] 120 (5min)
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí do země a mezi póly [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpečné izolační vzdálenosti [kV] 220 (1,2/50µs)
Jmenovitá frekvence [Hz] 50
Stálý jmenovitý proud přípojnic [A] 630-1250
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud [kA/1s] po 25
Jmenovitý špičkový výdržný proud [kA] po 63
Třída odolnosti vůči obloukovému zkratu [kA/1s] po 20
Stupeň ochrany   po IP4X
Vybavení:  
Vypínač Q2 ON/NAL (ABB)
Transformátor T po 100 kVA; 35/0,4 kV
Hmotnost [kg] 2070
Pozor:
Připouštíme možnost dohodnout konfiguraci pole v rozsahu jeho funkcí a vybavení (typ/výrobce)

Rozváděče vysokého napětí

Naše stránky používají soubory cookie. Používáním souhlasíte s jejich použitím a zpracováním dat. Další informace