Rotoblok VCB

Rozváděč typu Rotoblok VCB je dvou sekční interiérový rozváděč v kovovém krytu z pozinkované oceli, s jedním systémem přípojnic.

Technický popis

Rzodzielnica Rotoblok VCB

Předmětem zpracování je moderní interiérový rozváděč vysokého napětí typu Rotoblok VCB určený k rozvodu elektrické energie třífázového střídavého proudu s frekvencí 50 Hz, s jmenovitým napětím až 25 kV, v rozvodných napájecích sítích průmyslové a profesionální energetiky. Modulární konstrukce polí rozváděče Rotoblok VCB umožňuje libovolné konfigurace a kombinování se skupinou polí rozváděče Rotoblok a Rotoblok SF.

CHARAKTERISTIKA

Rozváděč typu Rotoblok VCB je dvou sekční interiérový rozváděč v kovovém krytu z pozinkované oceli, s jedním systémem přípojnic. Rozváděč je charakterizován vzduchovou izolací (AIS - Air Insulated Switchgear) a malými rozměry, které byly získány pomocí inovativního trojfunkčního izolačního spínače vysokého napětí nahrazujícího tři doposud používané přístroje: vypínač, odpojovač a uzemňovač. Pro zhášení elektrického oblouku jsou použity vakuové komory vestavěné do pryskyřičných izolátorů, které jsou zase umístěny na společném otočném hřídeli, což umožňuje jejich použití ve funkci odpojovače. Systém mechanických blokací vylučuje chybná spínání a otevírání dveří rozvodného pole před vypnutím napětí a uzavřením uzemňovače. Speciální konstrukce a použité materiály poskytují vysokou životnost a spolehlivost, ale především velmi vysokou bezpečnost.

Pole rozváděče mají následující charakteristiky:

 • použití moderního zařízení typu TGI (výroba ZPUE S.A.), které v sobě spojuje tři funkce: vypínač, odpojovač, uzemňovač,
 • miniaturizace polí, a tím i celého rozváděče při zachování vysokých elektrických a užitkových parametrů (základní šířka pole Rotoblok VCB je sotva 500 mm),
 • systém blokací je omezen pouze na jeden přístroj,
 • přístroj lze ovládat lokálně i na dálku (např. rádiově),
 • vysoká bezpečnost obsluhy dosažená vynucením správného spínání,
 • dvě viditelná, plná izolační přerušení ve vzduchu poskytují nejvyšší úroveň bezpečnosti,
 • přístroj v poloze vypnuto a otevřeno je mechanickou a izolační bariérou mezi sekcí přípojnic a sekcí kabelových připojení,
 • zvýšení spolehlivosti odstraněním mnoha mechanických a elektrických blokování,
 • eliminace více lištových připojení, což zvýšilo jednoduchost a spolehlivost konstrukce,
 • dlouhé období provozu bez obtížné údržby,
 • možnost jednoduché a velmi rychlé výměny hřídele hlavního přístroje (vypínač + odpojovač) v průběhu údržby,
 • vysoká odolnost proti korozi, konstrukce rozváděče je z plechu s protikorozním pozinkováním,
 • přizpůsobení instalaci moderních ochranně-ovládacích zařízení různých výrobců,
 • možnost postavení rozváděče u stěny, což umožňuje efektivní využití rozvodné místnosti, což je obzvláště důležité u modernizací a rozšiřování stávajících rozváděčů,
 • rychlý a snadný přístup k zařízení rozváděče pro monitorování a údržbu,
 • jednoduchá obsluha.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA

Shoda s normami:
Rozváděč typu Rotoblok VCB splňuje následující normy:

 • ČSN-EN62271-1 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje vysokého napětí - Část l: Společná ustanovení",
 • ČSN-EN 62271-100 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 100: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu",
 • ČSN-EN 62271-200 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 200: Rozváděče střídavého proudu v kovových krytech s jmenovitým napětím vyšším než 1 kV do 52 kV včetně",

Rozváděč je certifikován Ústavem elektrotechniky.

Elektrické údaje
  Rotoblok VCB
Jmenovité napětí sítě 20 kV
Nejvyšší napětí zařízení 25 kV
Jmenovitá frekvence/Počet fází 50 Hz / 3
Jmenovité krátkodobé výdržné napětí síťové frekvence 50 kV / 60 kV
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí 1,2/50 µs 125 kV / 145 kV
Stálý jmenovitý proud 630 A / 1250 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud do 16 kA (3 s) / do 20 kA (1 s)
Špičkový jmenovitý výdržný proud do 50 kA
Třída odolnosti vůči vnitřnímu oblouku IAC AFLR do 16 kA (1s)
Stupeň ochrany do IP4X
Provozní podmínky:
Teplota okolí  
- krátkodobá špička
+ 40°C
- nejvyšší průměr za 24 hodin
+ 35°C
- nejvyšší roční průměr
+ 20°C
- nejnižší dlouhodobá
+ 25°C1)
Relativní vlhkost vzduchu  
- nejvyšší průměr za 24 hodin
95%
- nejvyšší průměr za měsíc
90%
- nejvyšší průměrný tlak páry během 24 hodin
2,2 kPa
- nejvyšší průměrný tlak páry během měsíce
1,8 kPa
Atmosféra v místě instalace žádná významná kontaminace solí, parami, prachem, hořlavými plyny nebo plyny způsobujícími korozi a žádná námraza, ojínění a orosení
Výška místa pro instalaci do 1000 m nad mořem2)
Vibrace vibrace, způsobené vnějšími příčinami nebo zemětřeseními, zanedbatelné

Pozor:
*1) Za předpokladu, že výrobce kontrolně-měřicího a ochranného přístroje nestanovil jinak,
*2) Pokud je výška instalace rozváděče větší než 1000 metrů nad mořem, úroveň izolace rozváděče musí být korigován indexem kompatibilním s bodem 2.2.1 normy ČSN -EN62271-1.

Pohled na spínač

Pohled na spínač

Rotoblok VCB Pohled na spínač

Pohled na hlavní izolační hřídel s vakuovým vypínačem

Rotoblok VCB widok wału

1 - izolační hlavní hřídel s vypínačem
2 - pohon spínače
3 - vakuová komora vypínače
4 - pryskyřičné izolatory
5 - dolní uzemňovač
6 - pozinkovaný ocelový rám
7 - tlačítko zapnout vypínač
8 - tlačítko vypnout vypínač
9 - zásuvka odpojovače

10 - zásuvka a signalizace uzemňovače
11 - zásuvka aktivace
12 - signalizace aktivace pružiny
13 - kolíková propojka k sekundárním obvodům
14 - signalizace polohy vypínače
15 - signalizace polohy odpojovače

PRACOVNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ

Poloha
zapojený - zavřený

Rotoblok VCB - PRACOVNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ - Poloha zapojený - zavřený

Poloha
vypnutý - zavřený

Rotoblok VCB - PRACOVNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ - Poloha vypnutý - zavřený

Poloha
vypnutý -otevřený

Rotoblok VCB - PRACOVNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ - Poloha vypnutý -otevřený

Poloha
uzemněný

Rotoblok VCB - PRACOVNÍ POLOHY ZAŘÍZENÍ - Poloha uzemněný

VARIANTY POLÍ ROZVÁDĚČE ROTOBLOK VCB

VCB 1

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 1

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 1

Pozor:
Uvedené obrázky jsou pouze příkladem vybavení polí. Konfiguraci polí lze přizpůsobit specifickým požadavkům koncového uživatele. V tomto případě se obraťte na výrobce, aby vám poskytl výkresy
Červeně je označeno nepovinné vybavení.

 1. Při použití podpůrných proudových transformátorů na 24 kV místo průchodkovéch.
 2. Při použití pojistkových základů nad transformátory napětí.
 3. Při použití transformátorů napětí.
 4. Přístroj TGI 24 spolu s transformátory proudu může být umístěn na pravé straně pole.
 5. V případě spojování polí rozváděče Rotoblok VCB s poli rozváděče Rotoblok 17,5kV a Rotoblok SF je výška pole rozváděče 1950 mm, a hloubka 950 mm. V případě spojování polí rozváděče Rotoblok VCB s poli rozváděče Rotoblok 24 je výška pole rozváděče 1950 mm, a hloubka 1150 mm.

VCB 2(31))

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 2

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 2

Pozor:
Uvedené obrázky jsou pouze příkladem vybavení polí. Konfiguraci polí lze přizpůsobit specifickým požadavkům koncového uživatele. V tomto případě se obraťte na výrobce, aby vám poskytl výkresy
Červeně je označeno nepovinné vybavení.

 1. Při použití podpůrných proudových transformátorů na 24 kV místo průchodkovéch.
 2. Při použití pojistkových základů nad transformátory napětí.
 3. Při použití transformátorů napětí.
 4. Přístroj TGI 24 spolu s transformátory proudu může být umístěn na pravé straně pole.
 5. V případě spojování polí rozváděče Rotoblok VCB s poli rozváděče Rotoblok 17,5kV a Rotoblok SF je výška pole rozváděče 1950 mm, a hloubka 950 mm. V případě spojování polí rozváděče Rotoblok VCB s poli rozváděče Rotoblok 24 je výška pole rozváděče 1950 mm, a hloubka 1150 mm.

VCB 5(6*2))

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 5

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 5

Pozor:
Uvedené obrázky jsou pouze příkladem vybavení polí. Konfiguraci polí lze přizpůsobit specifickým požadavkům koncového uživatele. V tomto případě se obraťte na výrobce, aby vám poskytl výkresy
Červeně je označeno nepovinné vybavení.

 1. Při použití podpůrných proudových transformátorů na 24 kV místo průchodkovéch.
 2. Při použití pojistkových základů nad transformátory napětí.
 3. Při použití transformátorů napětí.
 4. Přístroj TGI 24 spolu s transformátory proudu může být umístěn na pravé straně pole.
 5. V případě spojování polí rozváděče Rotoblok VCB s poli rozváděče Rotoblok 17,5kV a Rotoblok SF je výška pole rozváděče 1950 mm, a hloubka 950 mm. V případě spojování polí rozváděče Rotoblok VCB s poli rozváděče Rotoblok 24 je výška pole rozváděče 1950 mm, a hloubka 1150 mm.

VCB O5

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 05

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 05

Pozor:
Uvedené obrázky jsou pouze příkladem vybavení polí. Konfiguraci polí lze přizpůsobit specifickým požadavkům koncového uživatele. V tomto případě se obraťte na výrobce, aby vám poskytl výkresy
Červeně je označeno nepovinné vybavení.

 1. Při použití podpůrných proudových transformátorů na 24 kV místo průchodkovéch.
 2. Při použití pojistkových základů nad transformátory napětí.
 3. Při použití transformátorů napětí.
 4. Přístroj TGI 24 spolu s transformátory proudu může být umístěn na pravé straně pole.
 5. V případě spojování polí rozváděče Rotoblok VCB s poli rozváděče Rotoblok 17,5kV a Rotoblok SF je výška pole rozváděče 1950 mm, a hloubka 950 mm. V případě spojování polí rozváděče Rotoblok VCB s poli rozváděče Rotoblok 24 je výška pole rozváděče 1950 mm, a hloubka 1150 mm.

VCB S1L(P4))

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S1L

Čelní pohled

Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S1L

Pozor:
Uvedené obrázky jsou pouze příkladem vybavení polí. Konfiguraci polí lze přizpůsobit specifickým požadavkům koncového uživatele. V tomto případě se obraťte na výrobce, aby vám poskytl výkresy
Červeně je označeno nepovinné vybavení.

 1. Při použití podpůrných proudových transformátorů na 24 kV místo průchodkovéch.
 2. Při použití pojistkových základů nad transformátory napětí.
 3. Při použití transformátorů napětí.
 4. Přístroj TGI 24 spolu s transformátory proudu může být umístěn na pravé straně pole.
 5. V případě spojování polí rozváděče Rotoblok VCB s poli rozváděče Rotoblok 17,5kV a Rotoblok SF je výška pole rozváděče 1950 mm, a hloubka 950 mm. V případě spojování polí rozváděče Rotoblok VCB s poli rozváděče Rotoblok 24 je výška pole rozváděče 1950 mm, a hloubka 1150 mm.

VCB S3L(P4))

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S3L

Čelní pohled

Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S3L

Pozor:
Uvedené obrázky jsou pouze příkladem vybavení polí. Konfiguraci polí lze přizpůsobit specifickým požadavkům koncového uživatele. V tomto případě se obraťte na výrobce, aby vám poskytl výkresy
Červeně je označeno nepovinné vybavení.

 1. Při použití podpůrných proudových transformátorů na 24 kV místo průchodkovéch.
 2. Při použití pojistkových základů nad transformátory napětí.
 3. Při použití transformátorů napětí.
 4. Přístroj TGI 24 spolu s transformátory proudu může být umístěn na pravé straně pole.
 5. V případě spojování polí rozváděče Rotoblok VCB s poli rozváděče Rotoblok 17,5kV a Rotoblok SF je výška pole rozváděče 1950 mm, a hloubka 950 mm. V případě spojování polí rozváděče Rotoblok VCB s poli rozváděče Rotoblok 24 je výška pole rozváděče 1950 mm, a hloubka 1150 mm.

Příklady rozváděče Rotoblok VCB v kombinaci s rozváděče a Rotoblok Rotoblok SF

Elektrické schéma

Příklady rozváděče Rotoblok VCB - Elektrické schéma

Čelní pohled

Příklady rozváděče Rotoblok VCB - Čelní pohled

Elektrické schéma

Příklady rozváděče Rotoblok VCB - Elektrické schéma

Čelní pohled

Příklady rozváděče Rotoblok VCB - Čelní pohled

 

 

Rozváděče vysokého napětí

Naše stránky používají soubory cookie. Používáním souhlasíte s jejich použitím a zpracováním dat. Další informace