Rotoblok SF

Moderní interiérové rozváděče vysokého napětí typu Rotoblok SF, určené k rozvodu elektrické energie třífázového střídavého proudu s frekvencí 50 Hz, s jmenovitým napětím až 25 kV, v rozvodných napájecích sítích průmyslové a profesionální energetiky.

Rozváděč vysokého napětí typu Rotoblok SF

Rozdzielnica Rotoblok SF

Moderní interiérové rozváděče vysokého napětí typu Rotoblok SF, určené k rozvodu elektrické energie třífázového střídavého proudu s frekvencí 50 Hz, s jmenovitým napětím až 25 kV, v rozvodných napájecích sítích průmyslové a profesionální energetiky. Rozváděče jsou konfigurovány z jednotlivých typických polí s různým vybavením. Informace a technické údaje v této práci umožní konstruktérovi sestavit rozváděč z typických polí. V případě potřeby použít pole s vybavením, které tato práce nezahrnuje, nebo v jiných rozměrech, je třeba rozsah vybavení konzultovat s výrobcem.

CHARAKTERISTIKA

Rozváděč typu Rotoblok SF je dvou sekční interiérový rozváděč se vzduchovou izolací (AIS - Air Insulated Switchgear), v kovovém krytu z pozinkované oceli - zajišťující vyrovnání potenciálů, s jedním systémem přípojnic. Rozváděč je vybaven moderními, tříbodovými vypínači a odpojovači v izolaci SF6. Nádrž každého z těchto aparátů je vyrobena z nerezové oceli, což udržuje dokonalý technický stav rozváděče po celou dobu jeho provozu. Má oddělené části: přípojnic a kabelů, a provedení s ochranou vůči oblouku zajišťuje vysokou provozní bezpečnost.

Rozvodná pole rozváděče mají následující charakteristiky:

 • zmenšené rozměry ve srovnání s rozváděči s přístroji se vzduchovou izolací při zachování vysokých elektrických parametrů jako je izolační hladina, jmenovité proudy a odolnost proti zkratovým proudům,
 • dvoudílná konstrukce polí zajišťující oddělení hlavní dráhy lišt od části používané k připojení napájecích kabelů,
 • vysoká provozní spolehlivost,
 • dlouhé období provozu bez obtížné údržby,
 • vysoká odolnost proti korozi, konstrukce rozváděče je z pozinkovaného plechu,
 • univerzálnost při realizaci různých systémů rozváděčů s libovolným počtem polí,
 • použití moderních, spolehlivých spojovacích aparátů jako jsou odpínače a odpojovače typu GTR SF (ZPUE) a IM6 (SAREL), vypínače typu VB-4S (ZPUE) nebo jiných výrobců,
 • přizpůsobení instalaci moderních ochranně-ovládacích zařízení,
 • možnost postavení rozváděče u stěny, což umožňuje efektivní využití rozvodné místnosti, což je obzvláště důležité u modernizací a rozšiřování stávajících rozváděčů,
 • rychlý a snadný přístup k zařízení rozváděče pro monitorování a údržbu,
 • jednoduchá obsluha.

SYSTÉM POJISTEK A BLOKACÍ

 • provedení s ochranou proti oblouku - odolnost vůči účinkům vnitřních zkratů,
 • speciálně vyztužená konstrukce polí (kryty, blokace, závěsy),
 • mechanické blokace zamezující chybnému spínání a dotyku zařízení pod napětím,
 • přístup k zařízení a řídícím obvodům se provádí odstraněním možností dotyku částí hlavních obvodů,
 • použití kontrolních, signalizačních, mechanických systémů a elektrických indikátorů pozice a průzorů,
 • použití třícestných odpínačů a odpojovačů "zapnout - vypnout - uzemnit" s mechanickými indikátory polohy,
 • použití rychlých uzemňovačů s krokovým pohonem,
 • použití rychlých uzemňovačů s krokovým pohonem zaručujících bezpečnost v případě chybného spínání do zkratu.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA

Shoda s normami:
Rozváděč typu Rotoblok splňuje následující normy:

 • ČSN -EN62271-1 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje vysokého napětí - Část l: Společná ustanovení",
 • ČSN -EN 62271-200 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 200: Rozváděče střídavého proudu v kovových krytech s jmenovitým napětím vyšším než 1 kV do 52 kV včetně",
 • ČSN -EN 62271-100 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 100: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu",
 • ČSN -EN 62271-102 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí zařízení - Část 102: Vysokonapěťové odpojovače a uzemňovače střídavého proudu",
 • ČSN -EN 62271-103 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 103: Odpínače s jmenovitým napětím vyšším než 1 kV do 52 kV včetně",
 • ČSN -EN 62271-105 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 105: Sestavy odpínačů s pojistkami střídavého proudu",

Rozváděč je certifikován Ústavem elektrotechniky.

Základní elektrické údaje:
  Rotoblok SF Rotoblok SF 36
Jmenovité napětí sítě 20 kV 30 kV
Nejvyšší napětí zařízení 25 kV 36 kV
Jmenovitá frekvence/Počet fází 50 Hz / 3
Jmenovité krátkodobé výdržné napětí síťové frekvence 50 kV / 60 kV 70 kV / 80 kV
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí 1,2/50 µs 125 kV / 145 kV 170 kV / 195 kV
Stálý jmenovitý proud 630 A 630 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud do 20 kA (1s) do 16 kA (1s)
Špičkový jmenovitý výdržný proud do 50 kA do 40 kA
Odolnost vůči vnitřnímu oblouku do 16 kA (1s) 16 kA (0,3s)
Stupeň ochrany  IP4X
Provozní podmínky:
Teplota okolí  
- krátkodobá špička
+ 40°C
- nejvyšší průměr za 24 hodin
+ 35°C
- nejvyšší roční průměr
+ 20°C
- nejnižší dlouhodobá
+ 25°C1)
Relativní vlhkost vzduchu  
- nejvyšší průměr za 24 hodin
95%
- nejvyšší průměr za měsíc
90%
- nejvyšší průměrný tlak páry během 24 hodin
2,2 kPa
- nejvyšší průměrný tlak páry během měsíce
1,8 kPa
Atmosféra v místě instalace žádná významná kontaminace solí, parami, prachem, hořlavými plyny nebo plyny způsobujícími korozi a žádná námraza, ojínění a orosení
Výška místa pro instalaci do 1000 m nad mořem2)
Vibrace vibrace, způsobené vnějšími příčinami nebo zemětřeseními, zanedbatelné

Pozor:
*1) Za předpokladu, že výrobce kontrolně-měřicího a ochranného přístroje nestanovil jinak,.
*2) Pokud je výška instalace rozváděče větší než 1000 metrů nad mořem, úroveň izolace rozváděče musí být korigován indexem kompatibilním s bodem 2.2.1 normy ČSN -EN62271-1

Síly transformátorů, které lze zapnout a vypnout vypínačem SF 2V GTR, GTR SF 2VM a IM6P-TF v závislosti na napnutí boční SN:
Jmenovité napětí sítě Jmenovitý proud Max. výkon transformátoru
6 kV 44 A 800 kVA
10 kV 57,7 A 1000 kVA
15 kV 61,6 A 1600 kVA
20 kV 57,7 A 2000 kVA
30 kV 24,1 A 1250 kVA

V rozváděči typu Rotoblok SF se používají typické pojistkové vložky podle normy IEC 282-1, DIN 43625 s tepelnou ochranou.

SPOJOVACÍ PŘÍSTROJE
 • GTR SF 1, IM6S - odpínač s uzemňovačem,
 • GTR SF IM - odpínač s uzemňovačem a motorovým pohonem,
 • GTR SF 2V, IM6P-TF - pojistkový odpínač s uzemňovačem,
 • GTR SF 2VM - pojistkový odpínač s uzemňovačem a motorovým pohonem,
 • GTR SF 4, IM6P-TD - vypínač s uzemňovačem,
 • vypínač VB-4S nebo jiný po konzultaci s výrobcem.

Způsob provádění kabelového kanálu pod rozvaděči vysokého napětí typu rotoblok sf a rotoblok SF 36

Rozváděč typu Rotoblok SF je dvoudílný interiérový rozváděč se vzduchovou izolací (AIS - Air Insulated Switchgear), v kovovém krytu z pozinkované oceli - zajišťující vyrovnání potenciálů, s jedním systémem přípojnic. Rozváděč je vybaven moderními, tříbodovými Vypínači a odpojovači v izolaci SF6. Nádrž každého z těchto aparátů je vyrobena z nerezové oceli, což udržuje dokonalý technický stav rozváděče po celou dobu jeho provozu. Má oddělené části: přípojnic a kabelů, a provedení s ochranou vůči oblouku zajišťuje vysokou provozní bezpečnost.

Návrh provedení kabelového kanálu pod rozváděčem Rotoblok SF

Navrhovaná hloubka kabelového kanálu pod rozváděčem Rotoblok SF

Pozor!: Minimální vzdálenost od stěny 30 mm

 1. Příklad polí o šířce 1000, 500, 500 mm (zleva doprava)
 2. Kanál pod rozváděčem.
Navrhovaná hloubka kabelového kanálu pod rozváděčem Rotoblok SF 36

Navrhovaná hloubka kabelového kanálu pod rozváděčem Rotoblok SF 36

Pozor!: Minimální vzdálenost od stěny 100 mm

 1. Příklad polí o šířce 1450, 750, 750 mm (zleva doprava)
 2. Kanál pod rozváděčem.
Navrhovaná hloubka kabelového kanálu pod rozváděčem Rotoblok SF

Navrhovaná hloubka kabelového kanálu pod rozváděčem Rotoblok SF

Navrhovaná hloubka kabelového kanálu pod rozváděčem Rotoblok SF 36

Navrhovaná hloubka kabelového kanálu pod rozváděčem Rotoblok SF 36

kabel suchý jednožilový
Průřez kabelu (mm2) Poloměr ohybu (mm) Hloubka kanálu k (mm)
50 370 400
70 400 430
95 440 470
120 470 500
150 500 550
185 540 600
240 590 700
kabel suchý jednožilový
Průřez kabelu (mm2) Poloměr ohybu (mm) Hloubka kanálu k (mm)
50 555 580
70 585 610
95 600 630
120 630 660
150 645 670
185 675 700
240 705 730

Provedení kabelových spojů rozvaděče Rotoblok SF

Přívodové pole

Typ kabelu Kabelová hlavice
Výrobce Typ Průřez kabelu [mm2]
Jednožilový plastový, například YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
Tyco Electronics POLT-24D/1XI 70-240
Barnier 01100-EUIC
01300-EUEP
50-240
50-240
F&G EAVI 20
TI-24
35-240
35-240
ABB SEI (Um ≤ 24 kV)
SEHDI 20.2
50-240
25-35 oraz 300-630
3M QT II  
Číslo sestavy Číslo výrobku
93-EB 62-1PL
93-EB 63-1PL
93-EB 64-1PL
5641
5642
5643
25-95
95-240
240-500
EUROMOLD ITK-224 25-240
CELLPACK Zboží číslo Typ  
266438
266439
CHE-I 24 kV 25-150
CHE-I 24kV 70-240
25-150
70-240

Transformátorová pole

Jako v Přívodních polích

Pozor:
Ve všech případech je pod rozváděčem vyžadován kabelový kanál. Volitelně může být rozváděč postaven na podstavci nebo na technologické podlaze. V případě použití jiného typu hlavic se prosím obraťte na výrobce.

Provedení kabelových spojů rozvaděče Rotoblok SF 36

Přívodové pole

Typ kabelu Kabelová hlavice
Výrobce Typ Průřez kabelu [mm2]
Jednožilový plastový, například YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
Tyco Electronics POLT-42D/1XI
POLT-42E/1XI
50-120
150-300
3M QT II  
Číslo sestavy Číslo výrobku
93-EB 62-1PL
93-EB 63-1PL
93-EB 64-1PL
93-EB 65-1PL
5651
5652
5653
5654
25-50
50-150
120-240
240-630
EUROMOLD ITK-236 50-150
CELLPACK Zboží číslo Typ  
194046
194047
CHE-I 36kV 50-150
CHE-I 36kV 150-400
50-150
150-400

Transformátorová pole

Jako v Přívodních polích

Pozor:
Ve všech případech je pod rozváděčem vyžadován kabelový kanál. Volitelně může být rozváděč postaven na podstavci nebo na technologické podlaze. V případě použití jiného typu hlavic se prosím obraťte na výrobce.

Varianty Polí Rozvaděče Rotoblok SF

Pohled z boku

Rotoblok SF - Widok z boku i gabaryty

 1. - Nádrž z nerezové oceli naplněná plynem SF6, se spínací aparaturou
 2. - Sekce pohonů
 3. - Propouštěcí izolatory
 4. - Bezpečnostní ventil

Pozor:
Obrázky na dalších stránkách jsou pouze příkladem vybavení polí. Konfiguraci polí lze přizpůsobit specifickým požadavkům koncového uživatele. V tomto případě se obraťte na výrobce, aby vám poskytl výkresy.

SL1 (přívodové pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma Rotoblok SF - přívodové pole

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF - přívodové pole

hmotnost = 175 kg

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.
*) Existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě.

SL2 (přívodové pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma Rotoblok SF - přívodové pole

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF - přívodové pole

hmotnost = 190 kg

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.
*) Existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě.

St2 (Transformátorové pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma Rotoblok SF - Transformátorové pole

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF - Transformátorové pole

hmotnost = 210 kg

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.
*) Existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě.

SP1 (měřicí pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma Rotoblok SF - měřicí pole

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF - měřicí pole

hmotnost = 390 kg

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.
*) Existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě.

SS1L(P*)) (Pole spojky s odpojovačem nebo odpínačem zleva)

Elektrické schéma

Elektrické schéma Rotoblok SF - Pole spojky s odpojovačem nebo odpínačem zleva

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF - Pole spojky s odpojovačem nebo odpínačem zleva

hmotnost = 265 kg

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.
*) Existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě.

SS2L(P*)) (Pole spojky s odpojovačem nebo odpínačem zleva)

Elektrické schéma

Elektrické schéma Rotoblok SF - Pole spojky s odpojovačem nebo odpínačem zleva

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF - Pole spojky s odpojovačem nebo odpínačem zleva

hmotnost = 465 kg

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.
*) Existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě.

SO1 (bleskojistkové pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma Rotoblok SF - bleskojistkové pole

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF - bleskojistkové pole

hmotnost = 100 kg

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.
*) Existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě.

SŁ2 (pole spínače)

Elektrické schéma

Elektrické schéma Rotoblok SF - pole spínače

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF - pole spínače

hmotnost = 100 kg

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.
*) Existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě.

STpwł4 (pole s transformátorem pro vlastní potřeby)

Elektrické schéma

Elektrické schéma Rotoblok SF - pole s transformátorem pro vlastní potřeby

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF - pole s transformátorem pro vlastní potřeby

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.
*) Existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě.

STpwł 25kVA + ST1 (pole s transformátorem pro vlastní potřeby s výkonem max 25kVA)

Elektrické schéma

Elektrické schéma Rotoblok SF - pole s transformátorem pro vlastní potřeby s výkonem max 25kVA

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF - pole s transformátorem pro vlastní potřeby s výkonem max 25kVA

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.
*) Existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě.

SWT(5*)) (Transformátorové pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma Rotoblok SF - Transformátorové pole

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF - Transformátorové pole

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.
*) Existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě.

SWTp(5*)) (transformátorové pole s měřením napětí)

Elektrické schéma

Elektrické schéma Rotoblok SF - transformátorové pole s měřením napětí

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF - transformátorové pole s měřením napětí

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.
*) Existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě.

SWS1 (Pole spojky)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok SF - Pole spojky

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF - Pole spojky

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.
*) Existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě.

Varianty Polí Rozvaděče Rotoblok SF 36

LL1 (přívodové pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - přívodové pole

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF - přívodové pole

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.

LT1 (Transformátorové pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - Transformátorové pole

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - Transformátorové pole

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.

LS1L (Pole spojky s odpínačem na levé straně)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - Pole spojky s odpínačem na levé straně

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - Pole spojky s odpínačem na levé straně

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.

LP1 (měřicí pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - měřicí pole

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - měřicí pole

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.

LWT (transformátorové pole vypínací)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - transformátorové pole vypínací

Čelní pohled

 Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - transformátorové pole vypínací

Pozor:
Červeně je označeno nepovinné vybavení.

Rozváděče vysokého napětí

Naše stránky používají soubory cookie. Používáním souhlasíte s jejich použitím a zpracováním dat. Další informace