Rotoblok

Moderní interiérové rozváděče vysokého napětí typu ROTOBLOK, určené k rozvodu elektrické energie třífázového střídavého proudu s frekvencí 50 Hz, s jmenovitým napětím až 25 kV, v rozvodných sítích průmyslové a profesionální energetiky.

Technický popis

Rozváděč vysokého napětí typu Rotoblok

Rozdzielnica Rotoblok

Moderní interiérové rozváděče vysokého napětí typu ROTOBLOK, určené k rozvodu elektrické energie třífázového střídavého proudu s frekvencí 50 Hz, s jmenovitým napětím až 25 kV, v rozvodných sítích průmyslové a profesionální energetiky. Rozváděče jsou konfigurovány z jednotlivých typických polí s různým vybavením. Informace a technické údaje v této práci umožní konstruktérovi sestavit rozváděč z typických polí. .

V případě potřeby použít pole s vybavením, které tato práce nezahrnuje, nebo v jiných rozměrech, je třeba rozsah vybavení konzultovat s výrobcem.

CHARAKTERISTIKA

Rozváděč typu Rotoblok je dvou sekční interiérový rozváděč v kovovém krytu z pozinkované oceli - zajišťující vyrovnání potenciálů, s jednotlivým systémem přípojnic se vzduchovou izolací. Rozváděč je vybaven moderními vzduchem izolovanými spínacími přístroji. Má oddělená sekce: přípojnic a kabelů, a provedení s ochranou vůči oblouku zajišťuje vysokou provozní bezpečnost.

Rozvodná pole rozváděče mají následující charakteristiky:

 • malé vnější rozměry ve vztahu k jmenovitému napětí, určité úrovni izolace, jmenovitým proudům přípojnic a zkratovým proudům,
 • dvoudílná konstrukce polí zajišťující sekce hlavní dráhy lišt od části používané k připojení napájecích kabelů,
 • dlouhé období provozu bez obtížné údržby,
 • vysoká odolnost proti korozi, konstrukce rozváděče je z plechu s protikorozním pozinkováním,
 • univerzálnost při realizaci různých systémů rozváděčů s libovolným počtem polí,
 • použití moderních, spolehlivých spojovacích aparatury jako jsou odpínače a odpojovače typu GTR (ZPUE), vypínače typu VB-4S (ZPUE) nebo vypínače jiných výrobců,
 • přizpůsobení instalaci moderních ochranně-ovládacích zařízení,
 • možnost postavení rozváděče u stěny, což umožňuje efektivní využití rozvodné místnosti, což je obzvláště důležité u modernizací a rozšiřování stávajících rozváděčů,
 • rychlý a snadný přístup k zařízení rozváděče pro monitorování a údržbu,
 • jednoduchá obsluha.

SYSTÉM POJISTEK A BLOKACÍ

Systém blokací vylučuje chybná spínání a otevírání dveří rozvodného pole před vypnutím napětí a uzavřením uzemňovače. Otevření uzemňovače je možné pouze při zavřených dveřích pole (nebo po vědomém odemknutí zámku pomocí speciálního klíče, dodávaným spolu s rozváděčem - např. za účelem provedení napěťové zkoušky na kabelu). Každé Přívodní a vypínačové pole je standardně vybaveno kapacitními děliči napětí pro každou fázi a ukazatelem napětí. Toto řešení usnadňuje ověření nepřítomnosti napětí na kabelu a bezpečné zjištění fází pomocí detektoru fází. Na přání zákazníka je možné zajistit vybavení kapacitními děliči napětí pole, které nemají jako standard.

Vysoká bezpečnost provozu je dosažena:

 • provedení s ochranou proti oblouku - odolnost vůči účinkům vnitřních zkratů,
 • speciálně vyztužená konstrukce polí (kryty, blokace, závěsy),
 • mechanické blokace zamezující chybnému spínání a dotyku zařízení pod napětím,
 • přístup k zařízení a řídícím obvodům se provádí odstraněním možností dotyku částí hlavních obvodů,
 • použití kontrolních, signalizačních, mechanických systémů a elektrických indikátorů pozice a průzorů,
 • optická signalizace stavu kontaktů odpojovače, odpínače a uzemňovače a zavedení průzorů k jejich kontrole.
 • možnost vypnutí odpínače bez manévrovacího klíče (volitelně - GTR 2, GTR 2V),
 • použití odpínačů a odpojovačů tvořících viditelnou dvojitou mezeru,
 • vynucení následnosti spínacích činností.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA

Shoda s normami:
Rozváděč typu Rotoblok splňuje následující normy:

 • ČSN -EN62271-1 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje vysokého napětí - Část l: Společná ustanovení",
 • ČSN -EN 62271-200 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí zařízení - Část 200: Rozváděče střídavého proudu v kovových krytech s jmenovitým napětím vyšším než 1 kV do 52 kV včetně",
 • ČSN -EN 62271-100 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 100: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu",
 • ČSN -EN 62271-102 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 102: Vysokonapěťové odpojovače a uzemňovače střídavého proudu",
 • ČSN -EN 62271-103 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 103: Odpínače s jmenovitým napětím vyšším než 1 kV do 52 kV včetně",
 • ČSN -EN 62271-105 - „Vysokonapěťové spínací a řídicí přístroje - Část 105: Sestavy odpínačů s pojistkami střídavého proudu",

Rozváděč je certifikován Ústavem elektrotechniky.

Elektrické údaje:
 
Rotoblok 17,5kV
Rotoblok 24
Jmenovité napětí sítě
15 kV
20 kV
Nejvyšší napětí zařízení
17,5 kV
25 kV
Jmenovitá frekvence/Počet fází
50 Hz / 3
Jmenovité krátkodobé výdržné napětí síťové frekvence
55 kV / 63 kV
50 kV / 60 kV
Jmenovité výdržné rázové bleskové napětí 1,2/50 ps
95 kV / 110 kV
125 kV / 145 kV
Stálý jmenovitý proud
630 A
630 A - 1250*1) A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
po 16 kA (1s)
po 20 kA (1s)
Špičkový jmenovitý výdržný proud
po 40 kA
po 50 kA
Třída odolnosti vůči vnitřnímu oblouku IAC
AF do 16 kA (1s)
Stupeň ochrany
IP4X
Provozní podmínky:
Teplota okolí  
- krátkodobá špička
+ 40°C
- nejvyšší průměr za 24 hodin
+ 35°C
- nejvyšší roční průměr
+ 20°C
- nejnižší dlouhodobá
+ 25°C1)
Relativní vlhkost vzduchu  
- nejvyšší průměr za 24 hodin
95%
- nejvyšší průměr za měsíc
90%
- nejvyšší průměrný tlak páry během 24 hodin
2,2 kPa
- nejvyšší průměrný tlak páry během měsíce
1,8 kPa
Atmosféra v místě instalace žádná významná kontaminace solí, parami, prachem, hořlavými plyny nebo plyny způsobujícími korozi a žádná námraza, ojínění a orosení
Výška místa pro instalaci do 1000 m nad mořem2)
Vibrace vibrace, způsobené vnějšími příčinami nebo zemětřeseními, zanedbatelné

Pozor:
*1) Za předpokladu, že výrobce kontrolně-měřicího a ochranného přístroje nestanovil jinak.
*2) Pokud je výška instalace rozváděče větší než 1000 metrů nad mořem, úroveň izolace rozváděče musí být korigován indexem kompatibilním s bodem 2.2.1 normy ČSN -EN62271-1.

Výkony transformátorů, které mohou být zapínány a vypínány odpínači GTR 2V v závislosti na napětí na straně SN:
Jmenovité napětí sítě Jmenovitý proud Max. výkon transformátoru
6 kV 60,6 A 630 kVA
10 kV 57,7 A 1000 kVA
15 kV 48,1 A 1250 kVA
20 kV 46,2 A 1600 kVA

V případě transformátorů s vyšším výkonem se prosím obraťte se na výrobce.
V rozváděči typu Rotoblok se používají typické pojistkové vložky podle normy IEC 282-1, DIN 43625 s tepelnou ochranou.

KONSTRUKCE POLÍ ROZVADĚČE TYPU ROTOBLOK

Konstrukce každého pole sestává z prvků z pozinkované oceli a zkroucených nebo snýtovaných navzájem. Konstrukce každého pole poskytuje možnost jejich snadné instalace do jakékoli sestavy rozváděčů, a také rychlé demontáže (např. pro zamontování jednotlivých buněk do stanice) a libovolné konfigurace. Každé pole může být uděláno širší, než je jeho standardní velikost. To se týká např. výměny starých rozměrných rozváděčů (např. RUe, M20), na rozváděči Rotoblok, kde může být obtížné posunout staré kabely na jiné místo upevnění.

Každé pole je dvojdílné, tzn. rám a hlavní hřídel odpojovače tvoří mechanickou a elektrickou bariéru mezi spodní částí rozváděče a hlavní drahou lišty. Po otevření dveří na pole není možné se dotknout hlavní dráhy lišt. Každé pole je vybaveno spodním uzemňovačem (v transformátorovém poli je umístěn pod základy pojistek).

Každé pole má systém mechanických blokací, který plní dvě základní úlohy:

 • znemožňuje otevření dveří kterékoli sekce před vypnutím napájení v něm a zavření uzemňovače, a znemožňuje tak, aby se někdo náhodně dostal pod napětí,
 • vynucuje správné pořadí sepnutí.

Kapacitní děliče napětí použité v polích umožňují kontrolovat absenci napětí a "fázování" z přední části pole bezpečným způsobem, tzn. bipolárním ukazatelem nN, bez potřeby otevírání dveří pole. Průzory ve dveřích navíc umožňují sledování každého prvku v poli, tzn. přerušení obvodů, stavu transformátorů, komor, připojení atd.

V horní části pole vypínačů je namontována sekce pomocných obvodů, který obsahuje pomocné prvky pole, jako jsou svorkovnice, relé, baterie, doplňkové (nebo základní) bezpečnostní moduly atd.

SPOJOVACÍ PŘÍSTROJE

Hlavní přístroje v uvedených polích jsou:

 • odpínače typu GTR1, GTR 2, GTR 2V (ZPUE)
 • odpojovače typu GTR 4, GTR 4W (ZPUE)
 • vypínače typu VB-4S (ZPUE) a další výrobci
Pohled na odpínač GTR 1 v poloze "zapnuto"
Rotoblok - Pohled na odpínač GTR 1 v poloze

1 - pozinkovaný ocelový rám
2,3 - pryskyřičné izolátory
4 - pevné kontakty
5 - hlavní izolační hřídel
6 - pohyblivé kontakty
7 - opalovací pohyblivý kontakt
8 - dolní uzemňovač
9 - kontakt uzemňovače
10 - zásuvka odpínače
11 - zásuvka uzemňovače
12 - signalizace polohy odpínače
13 - signalizace přítomnosti napětí
14 - signalizace polohy uzemňovače
15 - páka blokování dveří

Pohled na odpínač GTR 1 v poloze "zapnuto"
Rotoblok - Widok rozłącznika GTR 2V w pozycji “załącz”

1 - pozinkovaný ocelový rám
2,3 - pryskyřičné izolátory
4 - pevné kontakty
5 - hlavní izolační hřídel
6 - pohyblivé kontakty
7 - opalovací pohyblivý kontakt
8 - dolní uzemňovač
9 - kontakt uzemňovače
10 - aktivační zásuvka a signalizace aktivace
11 - přepínač "zapnuto "-"vypnuto"
12 - zásuvka uzemňovače
13 - signalizace polohy odpínače
14 - signalizace přítomnosti napětí
15 - signalizace polohy uzemňovače
16 - páka blokování dveří
17 - signalizace polohy pojistkové vložky
18 - základ pojistky
19 - pojistková vložka
20 - nosný izolátor nebo kapacitní napěťový dělič

Pohled na Vypínač VB-4S
Rotoblok - Widok wyłącznika VB-4S

1 - póly vypínače s vestavěnými vakuovými komorami
2 - spoje vysokého napětí
3 - Tlačítko "otevřít"
4 - Tlačítko "zavřít"
5 - páka ručního pohonu
6 - ukazatel stavu vypínače
7 - ukazatel stavu aktivace pohonu
8 - počítadlo operací

Přívodové pole s ručním pohonem

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym

Čelní pohled na interiér

Čelní pohled na interiér rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym

Boční pohled na interiér

Boční pohled na interiér rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym

* hloubka rozváděče Rotoblok 17,5 kV
 
Standardní vybavení
Položka Název přístroje Typ Počet
1. Odpínač s dolním uzemňovačem GTR 1 nebo GTR 2 1
2. Kolejnicová dráha P 40x5 / P 40x10 3
3. Kapacitní napěťový dělič DCL 20 3
4. Kabelový držák UKZ 3
5. Kabelová hlavice   3
6. Kabel   3
7. Neonová signalizace spolupracující s kapacitním paměťovým děličem   1
8. zásuvka odpínače (pro GTR 1)   1
9. Slot pro zapnutí a signalizace zapnutí (pro GTR 2)   1
10. Přepínač "zapnuto"-"vypnuto" (pro GTR 2)   1
11. Zásuvka uzemňovače   1
12. Inspekční okénko   1
13. Okénko umožňující osvětlení baterkou pro kontrolu stavu polohy kontaktů během poruchy osvětlení   3
14. Výstražný štítek   1
15. Dveřní klika   1
 
Doplňkové vybavení na přání zákazníka:
a Ukazatel proudění zkratového proudu připevňovaný na kabel 1
b Ukazatel proudění zkratového proudu připevňovaný na přípojnici 3

Přívodové pole s motorovým pohonem

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - Přívodové pole s motorovým pohonem

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - Přívodové pole s motorovým pohonem

Čelní pohled na interiér

Čelní pohled na interiér rozdzielnicy Rotoblok - Přívodové pole s motorovým pohonem

Boční pohled na interiér

Boční pohled na interiér rozdzielnicy Rotoblok - Přívodové pole s motorovým pohonem

* hloubka rozváděče Rotoblok 17,5 kV
Standardní vybavení
Položka Název přístroje
Typ Počet
1. Odpínač s dolním uzemňovačem a motorovým pohonem przystosowanym do zdalnego sterowania kablowo nebo drogą radiową GTR 1M nebo GTR 2M 1
2. Kolejnicová dráha P 40x5 / P40x10 3
3. Kapacitní napěťový dělič DCL 20 3
4. Kabelový držák UKZ 3
5. Kabelová hlavice   3
6. Kabel   3
7. Neonová signalizace spolupracující s kapacitním paměťovým děličem   1
8. Zásuvka odpínače (pro GTR 1)   1
9. Slot pro zapnutí a signalizace zapnutí (pro GTR 2)   1
10. Přepínač "zapnuto"-"vypnuto" (pro GTR 2)   1
11. Zásuvka uzemňovače   1
12. Inspekční okénko   1
13. Okénko umožňující osvětlení baterkou pro kontrolu stavu polohy kontaktů během poruchy osvětlení   3
14. Výstražný štítek   1
15. Dveřní klika   1
16. Ovládací panel motorového pohonu   1
17. Tlačítko "zavřít"   1
18. Tlačítko "otevřít"   1
19. Přepínač práce   1
20. Sekce pomocných obvodů   1
Doplňkové vybavení na přání zákazníka:
a Ukazatel proudění zkratového proudu připevňovaný na kabel 1
b Ukazatel proudění zkratového proudu připevňovaný na přípojnici 3

Transformátorové pole

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - Transformátorové pole

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - Transformátorové pole

Čelní pohled na interiér

Čelní pohled na interiér rozdzielnicy Rotoblok - Transformátorové pole

Boční pohled na interiér

Boční pohled na interiér rozdzielnicy Rotoblok - Transformátorové pole

* hloubka rozváděče Rotoblok 17,5 kV
Standardní vybavení
Položka Název přístroje
Typ Počet
1. Pojistkový odpínač s uzemňovačem GTR 2V 1
2. Kolejnicová dráha P 40x5 / P 40x10 3
3. Nosný izolátor IPA 3
4. Kabelový držák UKZ 3
5. Kabelová hlavice   3
6. Kabel   3
7. Slot pro zapnutí a signalizace zapnutí   1
8. Přepínač "zapnuto"-"vypnuto"   1
9. Zásuvka uzemňovače   1
10. Inspekční okénko   1
11. Okénko umožňující osvětlení baterkou pro kontrolu stavu polohy kontaktů během poruchy osvětlení   3
12. Výstražný štítek   1
13. Dveřní klika   1
14. Základ pojistky, který je integrální částí odpínače   1
15. Pojistková vložka   1
Doplňkové vybavení na přání zákazníka:
a Pojistkový odpínač s uzemňovačem a motorovým pohonem GTR 2VM 1
b Kapacitní napěťový dělič   3
c Neonová signalizace spolupracující s kapacitním paměťovým děličem   1
d Vypínací cívka   1
e Prostup pro zavedení vodičů při použití vypínací cívky   1
Pozor!
Uzemňovač v odpínači uzemňuje dolní část pojistkové vložky.

Způsob spolupráce vypínací cívky v transformátorovém poli s plynově-průtokovou pojistkou nebo tepelným transformátorem

Rotoblok - Sposób współpracy cewki

Pozor!
Průřezy kabelů a proudy pojistek by měl být vybrány v závislosti na napájecím napětí vypínací cívky.

Pole spojky

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - Pole spojky

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - Pole spojky

Čelní pohled na interiér

Čelní pohled na interiér rozdzielnicy Rotoblok - Pole spojky

Boční pohled na interiér

Boční pohled na interiér rozdzielnicy Rotoblok - Pole spojky

* hloubka rozváděče Rotoblok 17,5 kV
Standardní vybavení
Položka Název přístroje
Typ Počet
1. Odpojovač s dolním uzemňovačem GTR 4 1
2. Kolejnicová dráha P 40x5 / P 40x10 3
3. Kapacitní napěťový dělič nebo nosný izolátor DCL 20 nebo IPA 3
4. Neonová signalizace spolupracující s kapacitním paměťovým děličem   1
5. Zásuvka odpojovače   1
6. Zásuvka uzemňovače   1
7. Inspekční okénko   1
8. Okénko umožňující osvětlení baterkou pro kontrolu stavu polohy kontaktů během poruchy osvětlení   3
9. Výstražný štítek   1
10. Dveřní klika   1
Doplňkové vybavení na přání zákazníka:
a Odpínač s dolním uzemňovačem GTR 2 1
b Odpínač s dolním uzemňovačem a motorovým pohonem GTR 1M nebo GTR 2M 1
Pozor!
Je možné vyrobit Pole spojky bez dolního uzemňovače

Pole typu RWT

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT

Čelní pohled na interiér

Čelní pohled na interiér rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT

Boční pohled na interiér

Boční pohled na interiér rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT

Standardní vybavení
Položka Název přístroje
Typ Počet
1. Vypínač VB-4S 1
2. Odpojovač s dolním uzemňovačem GTR 4 1
3. Kolejnicová dráha P 40x5 / P 40x10 3
4. Kapacitní napěťový dělič DCL 20 3
5. Kabelový držák UKZ 3
6. Kabelová hlavice   3
7. Kabel   3
8. Proudový transformátor spolupracující se sestavou pojistek IP 24 / PP-20W / PP-15W 3
9. Sestava pojistek Mupasz / REF MiCOM 1
10. Neonová signalizace spolupracující s kapacitním paměťovým děličem   1
11. Zásuvka odpojovače   1
12. Zásuvka uzemňovače   1
13. Inspekční okénko   1
14. Okénko umožňující osvětlení baterkou pro kontrolu stavu polohy kontaktů během poruchy osvětlení   1
15. Výstražný štítek   1
16. Dveřní klika   1
17. Sekce pomocných obvodů   1
18. Zásuvka odpojovače   1
19. Tlačítko "zavřít"   1
20. Tlačítko "otevřít"   1
21. Signalizace zapnutí   1
23. Tlačítka a kontrolní světla   1
24. Kabelový žlab   1
25. Nosný rám   1

Pole typu RWS

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS

Čelní pohled

Čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS

Čelní pohled na interiér

Čelní pohled na interiér rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS

Boční pohled na interiér

Boční pohled na interiér rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS

Standardní vybavení
Položka Název přístroje
Typ Počet
1. Vypínač VB-4S 1
2. Odpojovač s dolním uzemňovačem GTR 4 1
3. Kolejnicová dráha P 40x5 / P 40x10 3
4. Kapacitní napěťový dělič DCL 20 3
8. Proudový transformátor spolupracující se sestavou pojistek IP 24 / PP-20W / PP-15W 3
9. Sestava pojistek Mupasz / REF MiCOM 1
10. Neonová signalizace spolupracující s kapacitním paměťovým děličem   1
11. Zásuvka odpojovače   1
12. Zásuvka uzemňovače   1
13. Inspekční okénko   1
14. Okénko umožňující osvětlení baterkou pro kontrolu stavu polohy kontaktů během poruchy osvětlení   1
15. Výstražný štítek   1
16. Dveřní klika   1
17. Sekce pomocných obvodů   1
18. Zásuvka odpojovače   1
19. Tlačítko "zavřít"   1
20. Tlačítko "otevřít"   1
21. Signalizace zapnutí   1
23. Tlačítka a kontrolní světla   1
24. Kabelový žlab   1
25. Nosný rám   1
25. Průchodkové izolátor   1

Tabule pro řídící obvody: "sekce pomocných obvodů"

V sekce pomocných obvodů (17) jsou umístěny regulační lišty, pojistky, kontrolně-měřicí přístroje, tlačítka. Rozmístění zařízení pomocných obvodů provádí výrobce rozváděče na základě poskytnuté dokumentace. Vedení a kabely pomocných obvodů uvnitř sekce jsou vedeny v kabelových žlabech a ven z sekce jsou vyvedeny propusty. Pomocné obvody v ostatních sekcích jsou vedeny v ochranných trubkách. Kruhové obvody mezi sousedními poli jsou vedeny v žlabech. Kabely pomocných obvodů z jednotlivých rozvodných polí se navrhuje vést kabelovým kanálem nebo po stěnách budovy na kabelových žebřících.

Způsob provádění kabelového kanálu pod rozváděči vysokého napětí typu Rotoblok

Obrázky představují návrh provedení kabelového kanálu. Hloubku kanálu pro suché a olejové kabely je třeba stanovit při zachování poloměru ohybu kabelu v závislosti na jeho vnějším průměru podle PBUE. Je možné snížit hloubku kabelového kanálu pomocí zvyšujícího podstavce nebo technologické podlahy.

Pohled z vrchu - verze se společným kanálem podél rozváděče Rotoblok

Rzut z góry - wersja z kanałem wspólnym wzdłuż rozdzielnicy Rotoblok

 
 

Pozor!: Minimální vzdálenost od stěny 30 mm
1) Příklad polí o šířce 700, 700,900 mm (zleva doprava)
2) Kanál pod rozváděčem.

Pohled zvrchu - verze se separací odtoků a zavedením kabelů ze zadní části rozváděče Rotoblok

Rzut z góry - wersja przy wydzieleniu odpływów i wprowadzeniu kabli z tyłu rozdzielnicy Rotoblok

* - hloubka rozváděče Rotoblok 17,5 kV

Pozor!: Minimální vzdálenost od stěny 30 mm
1) Příklad polí o šířce 1000, 900 mm (zleva doprava)
2) Kanál pod rozváděčem.

Boční pohled

Rotoblok - Boční pohled

kabel suchý jednožilový
průřez kabelu (mm2) poloměr ohybu (mm) hloubka kanálu K (mm)
50 370 400
70 400 430
95 440 470
120 470 500
150 500 550
185 540 600
240 590 700

Provedení připojení kabelů rozváděče Rotoblok

PŘÍVODNÍ POLE ODPÍNAČOVÁ A VYPÍNAČOVÁ
Typ kabla Kabelová hlavice
Výrobce Typ Průřez kabelu [mm2]

 

 

 

 

 

 

 

Jednožilový plastový,
například YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
Tyco Electronics (Raychem) POLT-24D/1XI 70-240
Barnier 01100-EUIC 50-240
01300-EUEP 50-240
NKT (F&G) EAVI 20 35-240
TI - 24 35-240
ABB SEI (Um ≤ 24 kV) 50-240
SEHDI 20.2 25-35 oraz 300-630
3M QT II  
Číslo sestavy Číslo výrobku
93-EB62-1PL 5641 25-95
93-EB63-1PL 5642 95-240
93-EB64-1PL 5643 250-500
Nexans (EUROMOLD) ITK-224 25-240
CELLPACK Zboží číslo Typ  
266438 CHE-I 24kV 25-150 25-150
266439 CHE-I 24kV 70-240 70-240

 

 

 

 

 

Třížilový olejový s papírovou izolací napuštěnou nestékavým impregnantem a společnou vrstvou, například: HAKnFta, KnY, KnFTA, ... *)
Tyco Electronics (Raychem) EPKT-24 B3MIH2-CEE01 25-50
EPKT-24 C3MIH2-CEE01 70-185
EPKT-24 D3MIH2-CEE01 240-300
3M QT II - Pb-W  
Číslo sestavy Číslo sestavy k
prodloužení fází o 20 cm
93-FB615-3 93-P615-3 25-70
93-FB625-3 93-P625-3 70-185
93-FB635-3 93-P635-3 185-300
CELLPACK Zboží číslo Typ  
197532 CHEP(H)-3I 24kV 25-150 25-150
197533 CHEP(H)-3I 24kV 70-240 70-240

*) Pozor: Způsob spojení kabelů a použitých hlav je třeba konzultovat s výrobcem

Transformátorová pole
Jednožilový plastový,
například . YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
Jako v Přívodních polích
Třížilový olejový s papírovou izolací napuštěnou nestékavým impregnantem a společnou vrstvou, například: HAKnFta, KnY, KnFTA, ... Způsob spojení kabelů a použitých hlav je třeba konzultovat s výrobcem

Pozor:
Ve všech případech je pod rozváděčem vyžadován kabelový kanál. Volitelně může být rozváděč postaven na podstavci nebo na technologické podlaze.
V případě použití jiného typu hlavic se prosím obraťte na výrobce.

VARIANTY POLÍ ROZVADĚČE ROTOBLOK

Boční pohled pole s odpojovačem nebo odpínačem

Rotoblok - Boční pohled pola s odpojovačem nebo odpínačem

Boční pohled pole s vypínačem SN

Rotoblok - Boční pohled pola pole s vypínačem SN

Boční pohled na rozváděč s kolejnicovým mostem, který spojuje dvě sekce umístěné na opačných stranách chodby - příklad řešení

Rotoblok - Boční pohled

* - hloubka rozváděče Rotoblok 17,5 kV.

Pozor:
Obrázky na dalších stránkách jsou pouze příkladem vybavení polí. Konfiguraci polí lze přizpůsobit specifickým požadavkům koncového uživatele. V tomto případě se obraťte na výrobce, aby vám poskytl výkresy.

RL1 (přívodové pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - přívodové pole

Průřez čelní pohled

Průřez čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - přívodové pole

Pozor:
Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.
1. existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě
2. existuje možnost provedení pole spojek bez dolního uzemňovače

RL4 (Přívodové pole s měřením)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - Přívodové pole s měřením

Průřez čelní pohled

Průřez čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - Přívodové pole s měřením

Pozor:
Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.
1. existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě
2. existuje možnost provedení pole spojek bez dolního uzemňovače

RT1 (transformátorové pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - transformátorové pole

Průřez čelní pohled

Průřez čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - transformátorové pole

Pozor:
Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.
1. existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě
2. existuje možnost provedení pole spojek bez dolního uzemňovače

RS1L1) (pole spojky s odpojovačem nebo odpínačem zleva)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - pole spojky s odpojovačem nebo odpínačem zleva

Průřez čelní pohled

Průřez čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - pole spojky s odpojovačem nebo odpínačem zleva

Pozor:
Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.
1. existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě
2. existuje možnost provedení pole spojek bez dolního uzemňovače

RS4 (pole spojky s odpojovačem nebo odpínačem zleva)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - pole spojky s odpojovačem nebo odpínačem zleva

Průřez čelní pohled

Průřez čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - pole spojky s odpojovačem nebo odpínačem zleva

Pozor:
Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.
1. existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě
2. existuje možnost provedení pole spojek bez dolního uzemňovače

RP1 (měřicí pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - měřicí pole

Průřez čelní pohled

Průřez čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - měřicí pole

Pozor:
Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.
1. existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě
2. existuje možnost provedení pole spojek bez dolního uzemňovače

RO1 (bleskojistkové pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - bleskojistkové pole

Průřez čelní pohled

Průřez čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - bleskojistkové pole

Pozor:
Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.
1. existuje možnost provedení pole v zrcadlové variantě
2. existuje možnost provedení pole spojek bez dolního uzemňovače

RŁ2 (pole spínače)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - pole spínače

Průřez čelní pohled

Průřez čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - pole spínače

Pozor:
Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Rtpwł4 (pole s transformátorem pro vlastní potřeby)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - pole s transformátorem pro vlastní potřeby

Průřez čelní pohled

Průřez čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - pole s transformátorem pro vlastní potřeby

Pozor:
Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

RTpwł 25kVA + RT1 (pole s transformátorem pro vlastní potřeby o mocy max 25kVA)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - pole s transformátorem pro vlastní potřeby o mocy max 25kVA

Průřez čelní pohled

Průřez čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - pole s transformátorem pro vlastní potřeby o mocy max 25kVA

Pozor:
Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

RWT (transformátorové pole vypínací)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - transformátorové pole vypínací

Průřez čelní pohled

Průřez čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - transformátorové pole vypínací

Pozor:
Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

RWT3 (transformátorové pole)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - transformátorové pole

Průřez čelní pohled

Průřez čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - transformátorové pole

Pozor:
Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

RWTp14 (transformátorové pole vypínací)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - transformátorové pole vypínací

Průřez čelní pohled

Průřez čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - transformátorové pole vypínací

Pozor:
Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

RWS (Pole spojky Vypínačové)

Elektrické schéma

Elektrické schéma rozdzielnicy Rotoblok - Pole spojky Vypínačové

Průřez čelní pohled

Průřez čelní pohled rozdzielnicy Rotoblok - Pole spojky Vypínačové

Pozor:
Červeně je na elektrickém schématu označeno nepovinné vybavení.

Rozváděče vysokého napětí

Naše stránky používají soubory cookie. Používáním souhlasíte s jejich použitím a zpracováním dat. Další informace